BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de   

                investiţii ,,Consolidare pod situat pe DC 24 la Cervenia grav

                afectat de inundaţiile din perioada 3 iulie – 12 iulie 2005’’.

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere

 

-expunerea de motive a  vicepreşedinte Eugen Ovidiu Vlad nr.7335 din 18 octombrie 2005 şi raportul de specialitate nr. 7334 din 18 octombrie 2005 al Direcţiei Dezvoltare Locală, privind necesitatea aprobării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii  ,, Consolidare pod situat pe DC 24 la Cervenia grav afectat de inundaţiile din perioada 3 iulie – 12 iulie 2005’’;

         -avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

-prevederile Hotărârii Guvernului României, nr. 821 din 21 iulie 2005, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 din 29 iulie  2005 privind   aprobarea listei drumurilor judeţene, comunale şi a podurilor pe care se vor executa lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectată de inundaţiile din 3-12 iulie 2005;

-aviz C.T.E  nr. 86 din 28 septembrie 2005;

-prevederile art. 104, alin. (1), litera ,,l’’ din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi art. 47 alin (1) lit. ,,k” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii ,, Consolidare pod situat pe DC 24 la Cervenia grav afectat de inundaţiile din   perioada 3 iulie – 12 iulie 2005’’, cu următorii indicatori tehnico-economici:

A.Valoare totală: 449.984,47  lei din care:

                                     C+M: 428.131,39 lei

                         Taxe si avize:     4.000,00 lei

                          Proiectare   :    17.853,08 lei

                            (preţuri luna august 2005)

B.Amplasament :

         comuna Cervenia

 

Art. 2. Direcţia Dezvoltare Locală va lua măsuri pentru obţinerea aprobărilor prevăzute de lege.

 

Art. 3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

Contrasemnează,

                                                                             Secretar general al judeţului

 

                                                                                   jr. Rodica Vrabie                                                                      

 

 

Alexandria

Nr. 119 din 31.octombrie 2005