BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

 

          privind: modificarea numarului de personal,organigramei si a statului de

                        functii ale Serviciului de Protectie a Plantelor.

 

     Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art.106 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

 

     Avand in vedere:

-         expunerea de motive nr. 4797 din 29 iulie 2004, intocmita de Presedintele Consiliului Judetean Teleorman si raportul de specialitate nr. 4796 din 29 iulie 2004 al Directiei economice, buget- finante privind necesitatea aprobarii modificarii numarului de personal, organigramei si a statului de functii ale Serviciului de Protectie a Plantelor, aprobat prin anexa nr. 7 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 117/2003;

-         avizul Comisiei de studii si prognoze economico- sociale, buget- finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

-         prevederile art. 20 din Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de Protectie a Plantelor, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 88 din 18 noiembrie 2002;

-         prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) si alin. (2)  precum si ale. art.116 alin. (1) lit.k) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

     in temeiul dispozitiilor art.109 din Legea adimistratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

 

HOTARASTE:

Art. 1  Se aproba modificarea numarului de personal, organigramei si a statului de functii ale Serviciului de Protectie a Plantelor, conform anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Anexa nr. 7 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 117/2003 se modifica in mod corespunzator.

Art. 3   Directia economica, buget- finante va urmari aducerea  la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 4 Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ, autoritatilor si institutiei interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

P R E S E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

    

                                                                                        CONTRASEMNEAZA

Secretar general al judetului

                                                                                                 jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria

Nr. 12  din  09 august 2004