BACK                                                                                   ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

 

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de

                investiţii ,,Consolidare sistem rutier īn regim de urgenţă pe DJ

                601C, km 18+190-20+190 şi km 21+190-24+190, Perii Broşteni

                -Vīrtoape, ca urmare a inundaţiilor din   3-12 iulie 2005’’

 

Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

Avānd īn vedere

 

-expunerea de motive a  vicepreşedinte Eugen Ovidiu Vlad nr. 7337 din 18 octombrie 2005 şi raportul de specialitate nr. 7336 di 18 octombrie 2005 al Direcţiei Dezvoltare Locală, privind necesitatea aprobării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,, Consolidare sistem rutier īn regim de urgenţă pe DJ 601C, km 18+190-20+190  şi km 21+190-24+190, Perii Broşteni- Vārtoape, ca urmare a inundaţiilor din 3-12 iulie 2005”;

         -avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului īnconjurător;

-prevederile Hotărārii Guvernului Romāniei, nr. 821 din 21 iulie 2005, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru īnlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse īn unele judeţe ale ţării;

-Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 din 29 iulie  2005 privind   aprobarea listei drumurilor judeţene, comunale şi a podurilor pe care se vor executa lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectată de inundaţiile din 3-12 iulie 2005;

-aviz C.T.E  nr. 87 din 28 septembrie  2005;

-prevederile art. 104, alin. (1), litera ,,l’’ din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată si art. 47 alin. (1) lit. ,,k” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman;

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii ,, Consolidare sistem rutier īn regim de urgenţă pe DJ 601C, km 18+190-20+190  şi km 21+190-24+190, Perii Brosteni- Vīrtoape, ca urmare a inundaţiilor din 3-12 iulie 2005”, cu următorii indicatori tehnico-economici:

A.Valoare totală: 2.015.242,48 lei din care:

                                         C+M: 1.974.725,37 lei

                             Taxe si avize:      15.900,00 lei

                              Proiectare    :      24.617,11 lei

                                 (preţuri luna iulie 2005)

B.Amplasament :

         Localitatea  Virtoape, sat Virtoapele de Sus

 

Art. 2. Direcţia Dezvoltare Locală va lua măsuri pentru obţinerea aprobărilor prevăzute de lege.

Art. 3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate īn termenul prevăzut de lege.

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

Contrasemnează,

                Secretar general al judeţului

 

                                                                                                            jr. Rodica Vrabie

                                                              

 

Alexandria

Nr.120 din 31 octombrie 2005