BACK                                                                                   ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

 

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de  

               investiţii ,,Consolidare sistem rutier īn regim de urgenţă  pe

               DC 24 km 0+000-1+400 Smīrdioasa – Cervenia,  grav afectat

                de inundaţiile din   perioada 3 iulie – 12 iulie 2005’’.

 

Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

Avānd īn vedere

 

-expunerea de motive a  vicepreşedinte Eugen Ovidiu Vlad nr. 7339 din 18 octombrie 2005 şi raportul de specialitate nr.7338 din 18 octombrie 2005 al Direcţiei Dezvoltare Locală, privind necesitatea aprobării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,, Consolidare sistem rutier īn regim de urgenţă  pe DC 24 km 0+000-1+400 Smīrdioasa – Cervenia,  grav afectat de inundaţiile din   perioada 3 iulie – 12 iulie 2005”;

         -avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului īnconjurător;

-prevederile Hotărārii Guvernului Romāniei, nr. 821 din 21 iulie 2005, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru īnlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse īn unele judeţe ale ţării;

-Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 din 29 iulie  2005 privind   aprobarea listei drumurilor judeţene, comunale şi a podurilor pe care se vor executa lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectată de inundaţiile din 3-12 iulie 2005;

-aviz C.T.E  nr. 82 din 8 septembrie 2005;

-prevederile art. 104, alin. (1), litera ,,l’’ din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi art. 47 alin (1) lit. ,,k” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman;

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii ,, Consolidare sistem rutier īn regim de urgenţă  pe DC 24 km 0+000-1+400 Smīrdioasa – Cervenia,  grav afectat de inundaţiile din   perioada 3 iulie – 12 iulie 2005”, cu următorii indicatori tehnico-economici:

A.Valoare totală: 456.621,08 lei din care:

                                       C+M: 446.128,29 lei

                           Taxe şi avize:     3.600,00 lei

                            Proiectare   :      6.892,79 lei

                              (preţuri luna august 2005)

B.Amplasament :

              Localităţile Smīrdoasa – Cervenia

 

Art. 2. Direcţia Dezvoltare Locală va lua măsuri pentru obţinerea aprobărilor prevăzute de lege.

 

Art. 3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate īn termenul prevăzut de lege.

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

Contrasemnează,

               Secretar general al judeţului

 

                                                                                                            jr. Rodica Vrabie

                                                                     

 

Alexandria

Nr.121 din 31 octombrie 2005