BACK                                                                                   ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

 

privind: constituirea Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

- expunerea de motive nr. 7370 din 18 octombrie 2005 a preşedintelui Consiliului judeţean şi raportul de specialitate nr. 7295 din  17 octombrie a.c. al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea constituirii comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman;

-         avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         prevederile art. 26 alin. (4) din O.G. nr. 24/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

-         prevederile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

         Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se constituie comandamentul antiepizootic judeţean Teleorman īn componenţa prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Art.2.Comandamentul antiepizootic judeţean are următoarele atribuţii şi sarcini:

-         răspunde de buna desfăşurare a activităţii sanitar-veterinare pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

-         instituie şi ridică măsuri de carantină ce se stabilesc īn raport cu extinderea şi pericolul de răspāndire a unor boli;

-         analizează periodic situaţia sanitar-veterinară de pe teritoriul judeţului şi stabileşte măsuri pentru īmbunătăţirea acesteia;

-         īn cazul apariţiei unor boli epizootice pe teritoriul judeţului, comandamentul are următoarele sarcini:

-         stabileşte planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, īn conformitate cu prevederile legale sau recomandările primite de la comandamentul antiepizootic central şi organizează popularizarea lor;

-         asigură baza tehnică şi materială, precum şi condiţiile organizatorice necesare aplicării planului de măsuri;

-         urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere, stabilind responsabilităţi pentru fiecare membru al comandamentului, pe sectoare de activitate şi zone teritoriale;

-         analizează, īn mod operativ, evoluţia epizootiei şi eficienţa acţiunilor īntreprinse, luānd īn completare măsurile ce se impun.

 

Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                      Secretar General al judeţului

 

                                                                                                               Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

  

Alexandria

Nr. 124 din 31 octombrie 2005

 

 

                                                                            ANEXĂ

                                                                            la hotărārea nr. 124

                                                                           din 31 octombrie 2005

 

 

COMPONENŢA COMANDAMENTULUI ANTIEPIZOOTIC JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele, prenumele, funcţia

Denumirea unităţii

Funcţia īn comandament

1.

Putineanu Ion, vicepreşedinte

Consiliul Judeţean Teleorman

Preşedinte

2.

Dr. Mustăţea Petrică, director executiv

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman

Secretar tehnic

3.

Calotă Florică Ică, director executiv

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Locală

Secretar

4.

Calotă Relu George, director executiv

Direcţia de Sănătate Publică Teleorman

Membru

5.

Comisar şef Olteanu Tiberiu, şeful inspectoratului

Inspectoratul Judeţean de Poliţie

Membru

6.

Lt.col. Tīrlie Radian, inspector şef

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi

Membru

7.

Comisar Ciobanu Ion, şeful inspectoratului

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră

Membru

8.

Lt. Col. Ghebaură Costel, inspector şef

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alexandru Dimitrie Ghica

Membru

9.

Lt. Col. Dumitru Ion, comandant

Centrul Militar Judeţean

Membru

10.

Ing. Şerban Mihai, director executiv

Agenţia de Protecţia Mediului

Membru

11.

Adrian Savu, director

Direcţia Silvică

Membru

12.

Popa Ioan Septimiu, director

S.C. Cicalex S.A.

Membru

13.

Zlate Emil, şef filială

Asociaţia Judeţeană a Vānătorilor şi Pescarilor Sportivi

Membru

14.

Ivănescu Valentin, şef serviciu

Serviciul C.F.R. Marfă

Membru

15.

Arapu Viorel Alexandru, şef birou

Biroul Vamal de Control şi Vămuire la Interior Alexandria

Membru

16.

Comănescu Lefterie, director executiv

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Membru

17.

Pieleanu Adrian, director

S.C. Romtelecom Alexandria

Membru

18.

Ing. Biloiu Cătălin, director executiv

Direcţia de Muncă. Solidaritate Socială şi Familie Teleorman

Membru

19.

Crăcea Lucreţiu, director

S.C. Romcip S.A. Salcia

Membru

20.

Vījīială Dan

S.C. V.M.V. SRL Alexandria

Membru

21.

Ing. Mara Florică

S.C. Mara SRL Alexandria

Membru

 

 

                                                                                                   

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea