BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind :  aprobarea  cheltuielilor neeligibile generate de schimbarea

                locaţiei,  prin prelungirea drumului de acces in cadrul măsurii

                ISPA 2002 RO 16 P PE 024 - ,, Sistem Integrat de Management al

                Deşeurilor in judeţul Teleorman “.

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit, în şedinţa ordinară conform  prevederilor  art.  106,  alin. 1  din  Legea  administraţiei  publice  locale   nr. 215/ 2001, modificată şi completată,

Având in vedere:     

       - expunerea de motive nr. 7518 din 24.10. 2005   a domnului Eugen Ovidiu Vlad,  vicepreşedinte al Consiliului  Judeţean  Teleorman şi raportul comun de  specialitate   nr.7517  din  24.10.2005   al   Direcţiei  Dezvoltare  Locală si Directiei Economică Buget Finanţe ;

- avizul Comisiei de studii si prognoze economico – sociale, buget finanţe, pentru activitaţti ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, invăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi protecţie socială;

- prevederile art. 104, alin.2, din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin.2, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Consiliului  Judeţean, modificat şi completat;

In temeiul  dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 

  215/2001, modificată şi completată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se aprobă  majorarea cheltuielilor neeligibile generate  de schimbarea locaţiei,  prin prelungirea drumului de acces in cadrul măsurii ISPA 2002 RO 16 P PE 024 -   ,, Sistem Integrat de Management al Deşeurilor in judeţul Teleorman “.

  

            Art. 2. Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia Economică Buget Finanţe va  aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            Art.3.Compartimentul cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor  interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

         .

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu   Nicolae  Dragnea

 

 

 

                

                                                                      Contrasemneaza

                                                                Secretar general al judetului

                                                         

                                                                  Jr. Rodica Vrabie

 

                   

 

 Alexandria,

 

Nr. 125  din 31 octombrie 2005