BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind: aprobarea “ Acordului Cadru” dintre Ministerul Integrării  

                          Europene , Consiliul Judeţean Teleorman, Consiliul Local Turnu 

                          Măgurele şi Agenţia de Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia

                          precum şi cofinanţarea şi suportarea cheltuielilor neeligibile şi a  

                          cheltuielilor suplimentare ce se vor ivi în perioada implementării

                          proiectului  “Parc industrial Turnu Măgurele”

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

            -  expunerea de motive nr.7545 din 25 octombrie  2005 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr.7544 din 25 octombrie 2005 al Direcţiei  Economice, Buget-Finanţe şi Unităţii de Implementare;

-    avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

            -   adresa Guvernului României – Ministerul Integrării Europene - Direcţia Generală Politici şi Programe de Dezvoltare Regională nr. 27082 din 18 octombrie 2005;

           -   prevederile art.31 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;

          -   prevederile art. 104 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale  art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,   

      

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. Se aprobă prevederile “ Acordului Cadru”dintre Ministerul Integrării Europene, Consiliul Judeţean Teleorman, Consiliul Local Turnu Măgurele şi Agenţia de Dezvoltare  Regională 3 Sud Muntenia pentru obiectivul ,, Parc Industrial Turnu Măgurele’’ din cadrul Programului PHARE 2003 –Coeziune Economică şi Socială , conform Anexei nr.1.

 

         Art.2. Se aprobă finanţarea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean a cheltuielilor eligibile în valoare de 238.792,53 Euro, plătibili în lei, pentru proiectul “Parc industrial Turnu Măgurele”, pe anii 2006 – 2007, reprezentând 60% din cota de 11,11% din costurile eligibile total estimate.

 

         Art.3. Se aprobă finanţarea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman pe anii 2006-2007, a cheltuielilor neeligibile ale proiectului “ Parc industrial Turnu Măgurele” în valoare de 182.532 Euro , plătibili în lei, conform Anexei nr.2.

 

         Art.4. Se aprobă finanţarea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman pe anii 2006-2007 a procentului de 60% din totalul cheltuielilor suplimentare ce se vor ivi pe perioada implementării proiectului.

 

        Art.5. Se împuterniceşte Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Ion Putineanu în vederea semnării Acordului Cadru şi avizării Contractului de Execuţie Lucrări încheiat între Ministerul Integrării Europene şi constructor.

 

         Art.6. Se aprobă înfiinţarea cabinetului de lucru al  unităţii de implementare a proiectului în incinta sediului Consiliului Judeţean Teleorman – str.Dunării, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman.

 

         Art.7. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman va urmări prin Direcţiile de specialitate ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.8. Anexele nr. 1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art.9. Prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Teleorman nr.5 din 30 ianuarie 2005  şi nr.108 din 24 noiembrie 2003 îşi încetează aplicabilitatea.

 

         Art.10. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

  Liviu Nicolae Dragnea  

 

 

                                                                   Contrasemnează,

                                                                    Secretar General al Judeţului,

 

                                                                                               jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria,

Nr. 126 din 31 octombrie 2005

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

                                                                                      Anexa nr.1

                                                                                        la Hotărârea

                                                        nr.126 din 31  octombrie 2005                                                   

 

 

 

 

 

 

“ ACORD CADRU”

 

dintre:

 

-         Ministerul Integrării Europene

 

-         Consiliul Judeţean Teleorman  şi Consiliul Local Turnu Măgurele

 

           -         Agenţia de Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia

 

 

 

 

ACORD CADRU TRILATERAL

 

 

Ministerul Integrării Europene, denumit în continuare „Ministerul”, acţionând pentru şi în numele Guvernului României,

pe de o parte, şi  

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, denumită în continuare „Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR)”

de cea de-a doua parte, şi

 

Consiliul Judeţean Teleorman şi Consiliul Local Turnu Măgurele, denumite în continuare „Beneficiarii Locali”,

de cea de-a treia parte,

 

 

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

 

CADRU GENERAL

 

A.  Comisia Uniunii Europene, denumită în continuare „Comisia Europeană”, pentru a implementa Programul Phare RO 2003/005-551.05.03.04.01 pentru Coeziune Economică şi Socială – subcomponenta Infrastructură Regională Legată de Afaceri (denumit în continuare „Programul”), a acordat Guvernului României o finanţare conform condiţiilor stipulate de Memorandumul de Finanţare pentru Programul Phare 2003, semnat de Comisia Europeană şi Guvernul României.

 

B.  Pentru toate aspectele tehnice şi financiare legate de implementarea Programului pentru construirea şi exploatarea Parcului Industrial Turnu Măgurele, şi în special pentru licitarea şi contractarea contractelor de Lucrări din cadrul Programului şi a contractului de Dirigenţie Şantier aferent, monitorizarea şi controlul programului, Ministerul este Autoritatea Contractantă[1]/Agenţia de Implementare[2].

 

C.  ADR, în calitate de Agenţie de Implementare (AI) pentru aceste proiecte de infrastructură regională legată de afaceri, deţine întreaga responsabilitate pentru monitorizarea şi implementarea proiectelor, pentru aprobarea propunerii de certificat de plată a Inginerului şi pentru conducerea Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP) printr-un Comitet Director Local (CDL). CDL va fi responsabil pentru supravegherea implementării proiectului.

 

D.  Beneficiarul Local pentru proiectele de infrastructură de amploare va fi responsabil pentru desemnarea personalului Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP). Beneficiarul Local, după eliberarea Certificatului de Recepţie, va fi responsabil pentru îngrijirea, exploatarea şi întreţinerea Lucrărilor aferente şi, după încheierea unui Protocol în urma eliberării Certificatului de Performanţă pentru ansamblul Lucrărilor de către Inginer, va deveni proprietarul proiectului de infrastructură ce urmează a fi realizat.

 

E.  Acest Acord Cadru (denumit în continuare AC) este încheiat pentru a permite implementarea adecvată de către Minister a Proiectului menţionat la Articolul 2 de mai jos (denumit în continuare „Proiectul”), care va fi implementat şi finanţat din resursele bugetare ale programului Phare RO 2003/005-551.05.03.04.01, Cofinanţarea Naţională de la Fondul Naţional pentru Pre-Aderare şi resursele locale ale Beneficiarului Local, în conformitate cu prevederile cuprinse în Memorandumul de Finanţare Phare 2003 şi în acest Acord Cadru semnat între Minister, ADR şi Beneficiarul Local.

 

 

 

Articolul 1 – OBIECTUL ACORDULUI CADRU

 

1(1)  Acest Acord Cadru stabileşte drepturile şi obligaţiile Părţilor în legătură cu licitarea, contractarea, finanţarea, monitorizarea tehnică şi financiară şi evaluarea proiectului menţionat în Articolul 2, inclusiv drepturile şi obligaţiile Părţilor pe durata exploatării infrastructurii acordate.

 

 

Articolul 2 – IDENTIFICAREA PROIECTULUI

 

2(1)  Proiectul este descris detaliat în Anexa 1.

 

Titlul Proiectului: Parcul Industrial Turnu Măgurele

 

Numărul Proiectului: RO 2003/005-551.05.03.04.01.03

 

Durata de execuţie:  18 luni de la data de începere notificată de către Inginer, urmate de cele 365 de zile5 ale Perioadei de Notificare a Defectelor.

 

Amplasament: Municipiul Turnu Măgurele, Judeţul Teleorman, Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, România

 

 

Articolul 3 - ADRESE DE CONTACT

 

3(1)  Orice comunicări legate de acest AC trebuie să fie făcute în scris, să precizeze numărul şi titlul Proiectului şi să folosească următoarele adrese:

 

Pentru Minister:

Ministerul Integrării Europene

Bd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, România, tel. 311.41.83 / 311.41.86, fax: 311.41.95

 

Pentru Beneficiarul Local

Denumire: Consiliul Judeţean Teleorman în parteneriat cu Consiliul Local Turnu Măgurele

Adresa: Str. Dunării nr. 178, Alexandria

Tel/fax: 0247 – 311.201 / fax: 0247 – 312.494

 

Pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională

Denumire: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Călăraşi

Tel/fax. 0242 – 33.17.69 / 0242 – 31.31.67

 

 

Articolul 4 – SURSA FONDURILOR

 

4(1)  Asistenţa financiară de la RO 2003/005-551.05.03.04.01 şi Fondul Naţional[3] şi Beneficiarii Locali Consiliul Judeţean Teleorman în parteneriat cu Consiliul Local Turnu Măgurele vor acoperi plăţile pentru proiect pentru care au fost luate angajamente legale de către Minister în contractul de Lucrări (prezentat în Anexa I) şi pentru care au fost angajate fondurile necesare. Aceste plăţi vor fi special pentru lucrările descrise în Anexa I.

 

4(2)  Costul total al proiectului eligibil[4] pentru finanţare este estimat la                 3.582.246,18 EUR (Valoarea Contractului după cum se specifică în Anexa I).

 

4(3)  Ministerul se angajează să furnizeze o contribuţie maximă la costul total estimat  de:

       2.388.283,53 EUR, echivalentul a 66,67% din costul total eligibil estimat specificat în Articolul 4(2), reprezentând cofinanţarea din partea Comisiei Europene, din fondurile Phare furnizate în cadrul Programului; şi,

       795.975,10 EUR, echivalentul a 22,22% din costul total eligibil estimat specificat în Articolul 4(2), reprezentând Cofinanţarea Naţională, din fondurile de la bugetul de stat  furnizate în cadrul Programului.

 

4(4)  Restul contribuţiei, în valoare de 397.987,55 EUR, echivalentul a 11,11% din costul total eligibil estimat specificat în Articolul 4(2), va fi asigurat de către Beneficiarul Local din surse proprii (după cum se precizează în Anexa VII, Hotărârea Oficială a Beneficiarului(ilor) Local(i)) din care: 238.792,53 Euro (60%) pentru Consiliul Judeţean Teleorman şi 159.195,02 (40%) pentru Consiliul Local Turnu Măgurele.

 

Din contribuţia care va fi asigurată de către Beneficiarii Locali, 11.11% va fi acoperit de Consiliul Judeţean Teleorman şi Consiliul Local Turnu Măgurele.

 

4(5)  Termenul limită de plată[5] pentru fondurile identificate în Articolul 4(3) este: 30 noiembrie 2007.

 

4(6)  Suma totală care va fi plătită de către Minister nu va depăşi suma maximă stabilită de Articolul 4(3), chiar dacă cheltuielile totale efective depăşesc bugetul total estimat specificat în Articolul 4(2) şi Anexa I. Beneficiarul(ii) Local(i), din surse proprii şi în conformitate cu condiţiile specifice prezentate în Anexa VII la acest Acord Cadru, va (vor) asigura fonduri pentru orice creşteri efective ale costului total.

 

4(7)  Dacă costurile eligibile la sfârşitul contractului de Lucrări sunt mai mici decât costul total estimat specificat în Articolul 4(2), contribuţia Ministerului şi cea a Benficiarului Local vor fi limitate la suma rezultată prin aplicarea procentelor prezentate în Articolul 4(3) şi Articolul 4(4) la cheltuielile efective totale.

 

4(8)  Orice majorare a costurilor totale estimate menţionate în Articolul 4(2) care duce la modificarea procentelor prezentate în Articolele 4(3) şi 4(4) va fi aprobată printr-un act adiţional la acest Acord Cadru.

 

 

Articolul 5 – PLĂŢI

 

5(1) În termen de 14 zile de la eliberarea Certificatului de Plată a Avansului de către Inginer (după cum este definit în contractul de Lucrări cuprins în Anexa 1), Beneficiarii Locali vor face aranjamentele pentru plata a 15% din contribuţia Beneficiarului Local în Contul de Trezorerie al Ministerului nr. ........................ deschis la „Direcţia de Trezorerie şi Contabilitatea Publică a Municipiului Bucureşti - DTCPMB”. Ministerul va efectua plata avansului către Antreprenor în termen de 45 de zile de la semnarea contractului de Lucrări dintre Minister şi Antreprenor, în conformitate cu prevederile sub-Clauzei 14.7 a) [Plăţi], după cum este modificată în Condiţiile Caracteristice ale contractului de Lucrări.

 

5(2)  Restul contribuţiei Beneficiarilor Locali va fi plătit în Contul de Trezorerie al Ministerului specificat în Articolul 5(1) prin rate lunare regulate începând cu prima lună după plata procentului iniţial de 15% din contribuţia acestora, în termen de 14 zile calendaristice de la eliberarea fiecărui Certificat intermediar de Plată Consolidată[6] (CPC) de către Inginer.

 

5(3)  Plăţile intermediare şi finale către Antreprenor vor urma procedura de aprobare descrisă mai jos:

 

a.      Antreprenorul va prezenta Inginerului o Cerere de Plată[7], în conformitate cu prevederile contractului de Lucrări, în Euro.

 

b.      Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) şi ADR vor primi copii ale Cererii de Plată a Antreprenorului, simultan cu Inginerul. Ministerul va primi Rezumatul Complet al Cererii de Plată a Antreprenorului[8].

 

c.      Inginerul va informa UIP când va avea loc măsurătoarea pe teren (pentru a verifica Cererea de Plată a Antreprenorului) şi va invita Consultantul(ţii) Tehnic(i) al/ai UIP să participe la aceste măsurători şi să le confirme.

 

d.      Inginerul, asistat de Consultantul(ţii) Tehnic(i), va pregăti o Propunere de Certificat de Plată[9] (în conformitate cu prevederile contractului de Lucrări) şi o va prezenta UIP spre aprobare.

 

e.      UIP va aproba Propunerea de Certificat de Plată şi o va restitui Inginerului însoţită de eventuale observaţii în termen de 5 zile calendaristice de la primire. Dacă UIP nu dă nici un răspuns în această perioadă, Inginerul va proceda la eliberarea Propunerii de Certificat de Plată către ADR şi se va considera că UIP a aprobat propunerea de certificat.

 

f.        ADR va aproba Propunerea de Certificat de Plată şi o va restitui Inginerului însoţită de eventuale observaţii în termen de 3 zile calendaristice de la primire. Dacă ADR nu dă nici un răspuns în această perioadă, se va considera că ADR a aprobat propunerea de certificat.

 

g.      Inginerul va lua în consideraţie (şi va putea accepta sau respinge) eventualele observaţii făcute de UIP şi/sau ADR înainte de eliberarea Certificatului de Plată Consolidată[10] (CPC), fie Intermediar, fie Final. Atunci când eliberează CPC, Inginerul va ataşa Propunerea de Certificat de Plată aprobată împreună cu eventualele observaţii primite de la UIP şi/sau ADR  şi va înainta 2 (două) modele de CPC pentru verificare şi plată Ministerului Integrării Europene. CPC-ul eliberat de Inginer va indica suma care trebuie plătită Antreprenorului în proporţiile surselor de fonduri respective, în conformitate cu procentele prezentate în articolele 4(3) şi 4(4).

 

h.      Beneficiarul Local va transfera ratele corespunzătoare din contribuţia locală în Contul de Trezorerie al Ministerului în maxim 14 zile calendaristice de la eliberarea CPC de către Inginer.

 

i.         Ministerul va efectua plata către Antreprenor în maxim 45 de zile calendaristice de la eliberarea CPC de către Inginer şi în maxim 73 de zile calendaristice de la eliberarea de către Antreprenor a Cererii de Plată în conformitate cu prevederile contractului de Lucrări dintre Minister şi Antreprenor, sub-Clauza 14.7 a) [Plăţi], după cum este modificată în Condiţiile Caracteristice. Totuşi, din cauza ratei de schimb lunare INFOREURO[11] (vezi Articolul 5(5) de mai jos), Ministerul trebuie să efectueze plăţile într-o zi lucrătoare în aceeaşi lună calendaristică în care Inginerul eliberează CPC.

 

Modalitatea de plată este prezentată şi descrisă detaliat în Anexa III.

 

5(4)  În cazul în sunt datorate penalităţi pentru întârzierea la plată, acestea vor fi suportate de către Partea la acest Acord care nu a respectat termenele limită stabilite în Articolul 5(3)h şi 5(3)i şi prin modalitatea de plată descrisă în Anexa III.

 

5(5)  Costul total estimat, după cum este definit în Articolele 4(2) şi 4(6), va fi plătit în Euro pentru contribuţiile din cofinanţarea Phare şi în RON pentru Cofinanţarea Naţională şi contribuţia locală a Beneficiarului Local. Plăţile vor fi efectuate după cum urmează:

 

a.      Certificatele de Plată eliberate de Inginer vor indica sumele care vor trebui să fie plătite Antreprenorului în Euro şi RON, în proporţii în conformitate cu procentele prezentate în articolele 4(3) şi 4(4) şi sub-Clauza 14.15 din Condiţiile Caracteristice ale contractului de Lucrări redat în Anexa I;

 

b.      În scopul calculării sumei în Monedă Locală (RON) datorate, Inginerul va folosi rata de schimb INFOREURO din luna în care Certificatul de Plată Consolidată a fost înaintat Ministerului, publicată de Comisia Europeană la următoarea adresă de web-site:

      europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/files.htm.;

 

c.      În scopuri administrative, data eliberării Certificatului de Plată Consolidată va fi considerată data la care Certificatul de Plată Consolidată va fi primit şi înregistrat de către Minister; câte o copie a Certificatului de Plată Consolidată va fi înaintată de Inginer Antreprenorului, ADR şi Beneficiarilor Locali în acceaşi zi în care acesta este eliberat Ministerului.

 

5(6)  Documentele finale de solicitare de plată de către Antreprenor, însoţite de Certificatul de Plată al Inginerului, vor fi înaintate Ministerului nu mai târziu de (cu cel puţin două luni înainte de sfârşitul perioadei de plată a Programului).

 

 

Articolul 6 – RESPONSABILITĂŢILE MINISTERULUI

 

6(1)  Ministerul:

 

a.      Va încheia un contract de Lucrări cu Antreprenorul, potrivit procedurilor UE în conformitate cu „Ghidul Practic privind Procedurile de Contracte Finanţate din Bugetul General al Comunităţilor Europene în Contextul Acţiunilor Externe” (PRAG) şi va acţiona în calitate de Angajator conform termenilor contractului de Lucrări (care vor fi fie Condiţiile FIDIC ale Contractului de Construcţie, fie Condiţiile FIDIC ale Contractului de Instalaţii şi Proiectare-Construcţie, ambele Ediţia I, 1999);

 

b.      Va încheia un contract de servicii (cunoscut sub denumirea de „Contract de Dirigenţie Şantier”) cu o firmă de consultanţă - inginerie cu suficiente competenţe, cunoştinţe tehnice, experienţă şi personal calificat pentru munca pe şantier pentru a dirija şi raporta executarea construcţiei, care va acţiona în calitate de Inginer referitor la contractul de Lucrări semnat de către Minister şi Antreprenor menţionat mai sus;

 

c.      Va înştiinţa Antreprenorul şi Inginerul referitor la sarcinile şi puterile delegate ADR şi Beneficiarului Local;

 

d.      Va stabili Comisia de Soluţionare a Disputelor, în conformitate cu prevederile contractului de Lucrări;

 

e.      Va asigura respectarea drepturilor Beneficiarilor Locali specificate în contractul de Lucrări (Anexa I) şi Contractul de Dirigenţie Şantier (Anexa V) de către Antreprenor şi Inginer.

 

6(2)  Ministerul va obţine aprobarea oficială a Beneficiarului Final, înainte de a-i da Inginerului orice aprobare scrisă pentru:

 

a.      Eliberarea autorizaţiilor pentru orice modificare a amplitudinii lucrării, care ar mări valoarea Lucrărilor;

 

b.      Aprobarea oricărei prelungiri a Termenului de Finalizare;

 

c.      Aprobarea oricărei modificări a amplitudinii Lucrărilor care ar putea mări sau reduce valoarea Lucrărilor, sau ar putea schimba considerabil amplitudinea, caracterul sau calitatea Lucrărilor;

 

d.      Aprobarea unui Subcontractor care nu este numit în Contract pentru executarea oricărei părţi a serviciilor;

 

e.      Aprobarea oricărei recepţii a unei părţi a Lucrărilor în cadrul Contractului de Lucrări, sub-Clauza 10.2

 

6(3)  Pentru a obţine aprobarea Beneficiarilor Locali referitor la chestiunile menţionate în Articolul 6(2), Ministerul va transmite ADR o solicitare scrisă pentru a facilita procesul de aprobare. ADR se va consulta cu Beneficiarul Local, va obţine decizia scrisă a acestuia şi va înainta această decizie Ministerului în termen de 14 zile calendaristice de la primirea solicitării din partea Ministerului.

 

6(4)  Ministerul:

 

a.      Va ridica lunar fondurile Phare şi ale Cofinanţării Naţionale furnizate în cadrul Programului pentru acest Proiect de la Fondul Naţional, conform prevederilor Acordului de Finanţare încheiat cu Fondul Naţional pentru Pre-aderare şi Graficelor lunare de flux monetar propuse de Antreprenor în contractul de Lucrări (revizuite şi înaintate de Inginer Ministerului în fiecare lună calendaristică);

 

b.      Va plăti Antreprenorului după primirea şi conform fiecărui Certificat de Plată Consolidată semnat şi înaintat de Inginer, în conformitate cu procedurilor expuse în Articolul 5 şi în Anexa III.

 

 

Articolul 7 – RESPONSABILITĂŢILE AGENŢIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

7(1)  ADR va asista Beneficiarii Locali în constituirea şi conducerea unei Unităţi de Implementare a Proiectului (UIP) şi va supraveghea activitatea UIP. UIP va acţiona neoficial atât ca reprezentant reprezentant al Ministerului (în calitate de Angajator) cât şi al Beneficiarului Local (în calitate de utilizator final al lucrărilor ce urmează a fi realizate) în conformitate cu cerinţele din Anexa II (Principii pentru constituirea UIP), în scopul realizării cu succes şi la termen a implementării a Proiectului.

 

7(2)  ADR va constitui şi prezida un Comitet Director Local (CDL) pentru Proiect, compus din reprezentanţi ai Ministerului, Beneficiarului Local şi alţi împuterniciţi temporari relevanţi. CDL se va întruni trimestrial, va monitoriza evoluţia Proiectului şi va recomanda măsurile care trebuie luate pentru înlăturarea oricăror dificultăţi şi obstacole pentru o implementare corespunzătoare. CDL va fi constituit şi va acţiona în conformitate cu prevederile din Anexa IV – Principii pentru constituirea Comitetului Director Local. 

 

7(3)  ADR trebuie să pună la dispoziţia Ministerului informaţii complete despre implementarea Proiectului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea oricărei solicitări în scris din partea Ministerului. În cazul în care pe durata implementării contractului de Lucrări apar circumstanţe care pot provoca (sau provoacă) întârzierea sau perturbarea implementării contractului de Lucrări, ADR trebuie să notifice imediat Ministerul.

 

7(4)  ADR va înainta Ministerului un raport trimestrial de evoluţie într-un format asigurat de Minister pe Perioada de Construcţie şi DNP şi un Raport de Evoluţie Semestrial pe Perioada de Exploatare cuprinsă în perioada de 2 ani de după eliberarea Certificatului de Performanţă. Raportul va conţine informaţii despre toate acţiunile esenţiale întreprinse în implementarea proiectului, inclusiv evoluţia fizică sau financiară şi orice obstacole sau dificultăţi care periclitează evoluţia implementării sau exploatarea proiectului.

 

7(5)  ADR va sprijini o persoană cu calificare adecvată, ca o complinire a Inginerului şi Inginerul le va asigura instruire la locul de muncă de la începerea desemnării firmei de consultanţă – inginerie până la finalizarea contractului de Lucrări şi va acţiona ca „Inginer” numai dacă Ministerul nu poate contracta un contract de „servicii suplimentare” sau „proceduri negociate” cu Consultantul AT.

 

7(6)  Pe Perioada de Notificare a Defectelor, ADR va sfătui şi sprijini UIP în conformitate cu prevederile din Anexa II, Articolul 4.4.

 

7(7)  Infrastructura acordată prin Proiect trebuie să rămână în proprietatea sectorului public timp de cel puţin 5 ani de la eliberarea Certificatului de Recepţie final (dacă sunt mai multe) de către Inginer. Dacă privatizarea[12] este previzionată înainte de încheierea perioadei de 5 ani a acestui Acord, ADR va notifica Ministerul şi Delegaţia CE în legătură cu condiţiile de privatizare propuse şi va revizui şi aviza aceste condiţii înainte de a le prezenta pentru a fi aprobate oficial de Minister şi de Delegaţia CE.

 

7(8)  ADR va monitoriza îndeplinirea de către Beneficiarul Local a responsabilităţilor menţionate în Articolele 8(11), 8(15) şi 8(16) ale acestui Acord Cadru.

 

7(9)  ADR va încuraja Beneficiarii Locali să facă publicitate lucrării întreprinse şi să scoată în evidenţă participarea Comisiei Europene şi a Guvernului României la Proiect, referindu-se la contribuţiile financiare ale acestora în informaţiile oferite utilizatorilor finali ai Proiectului, în rapoartele interne şi anuale şi în relaţiile cu mass media.

 

7(10)  ADR nu va avea dreptul să modifice sau să rezilieze contractul de Lucrări, să transfere o parte a contractului de Lucrări sau un beneficiu din acesta sau din cadrul acestuia. ADR poate propune Ministerului modificări ale contractului de Lucrări.

 

Articolul 8 – RESPONSABILITĂŢILE BENEFICIARILOR LOCALI

 

8(1)  Beneficiarii Locali confirmă că au prevăzut suficiente fonduri în bugetele lor aprobate pentru a-şi îndeplini obligaţiile financiare prevăzute în cadrul acestui Acord.

 

8(2)  Beneficiarii Locali garantează că îşi vor îndeplini obligaţiile prevăzute la Articolul 4(4) al acestui Acord prin efectuarea de plăţi lunare regulate (privind contribuţia locală la costul total estimat al contractului de Lucrări) în Contul de Trezorerie al Ministerului, pe durata implementării contractului de Lucrări, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea Certificatului de Plată Consolidată al Inginerului.

 

8(3)  Beneficiarii Locali confirmă şi garantează că, în caz de întârziere la plată, oricare ar fi motivul, în transferul plăţii lunare privind articolul 4(4), vor fi pe deplin responsabili şi răspunzători pentru orice penalităţi în cadrul contractului de Lucrări şi orice costuri aferente datorate Ministerului.

 

8(4)  Beneficiarii Locali vor constitui UIP în termen de 14 zile calendaristice de la primirea unei copii a listei finale a proiectelor de infrastructură aprobate de Comisia Naţională pentru Dezvoltare Regională. Beneficiarul Local va transmite copii ale Hotărârii sale Oficiale, şi orice revizuiri ulterioare, Ministerului şi ADR la emiterea Hotărârii sau a revizuirii. UIP va asista Beneficiarul Local şi ADR în îndeplinirea responsabilităţilor delegate Beneficiarului Local de către Minister (în calitate de Angajator în cadrul Contractului de Lucrări) în conformitate cu cerinţele din Anexa II - Principii pentru constituirea UIP. De asemenea, UIP va monitoriza respectarea intereselor Beneficiarului Local (în calitate de utilizator final al Lucrărilor) pe durata contractului de Lucrări.

 

8(5)  Beneficiarii Locali vor asigura resurse conform Anexei II.

 

8(6)  Timpul integral petrecut de membrii UIP, care lucrează cu normă întreagă sau cu program redus, în derularea activităţilor UIP sau în deplasările la şi de la şedinţele UIP va fi plătit de Beneficiarii Locali.

 

8(7)  Consultantul Tehnic al UIP va acţiona ca o complinire pentru echipa de Dirigenţie Şantier a Inginerului şi va lucra pe durata contractului de Dirigenţie Şantier cu echipa de experţi a Inginerului, după cum stabilesc Inginerul şi UIP. Instituţiile beneficiare vor desemna gratuit personal complementar pentru contractul de Dirigenţie Şantier şi acesta va sprijini experţii în toate aspectele legate de derularea proiectului, beneficiind, în acelaşi timp, de instruire la locul de muncă.

 

8(8)  Costurile non-eligibile pentru finanţare Phare, prezentate în Anexa VIII la acest Acord Cadru, legate de:

a.      costurile suportate înainte de semnarea contractului de Lucrări pentru pregătirea proiectului şi taxele aferente;

b.      achiziţionarea de teren şi clădiri;

c.      taxele de pe perioada de construcţie;

d.      costurile legate de activitaţile UIP, inclusiv îngrijirea (exploatarea şi întreţinerea) Lucrărilor după recepţia în totalitate, sau a unei Secţiuni sau părţi a Lucrărilor;

e.      activităţi de promovare a proiectului, etc.

 

vor fi suportate de către Beneficiarii Locali.

 

8(9)  Beneficiarii Locali vor notifica ADR asupra datelor întâlnirilor de pe şantier cu Inginerul şi Antreprenorul privind evoluţia Lucrărilor.

 

8(10)  Beneficiarii Locali, prin UIP, vor pune la dispoziţia ADR un raport lunar de evoluţie, cu informaţii complete privind implementarea Proiectului. În plus, ADR poate solicita oricând informaţii legate de proiect; informaţiile respective trebuie să fie furnizate în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării. Beneficiarii Locali trebuie să informeze fără întârziere ADR despre orice circumstanţe care ar putea împiedica sau întârzia implementarea Proiectului.

 

8(11) Responsabilitatea pentru îngrijirea Lucrărilor, a unei Secţiuni sau părţi a Lucrărilor, va fi transferată Beneficiarului Local imediat după eliberarea Certificatului de Recepţie de către Inginer în cadrul contractului de Lucrări. Din acest moment, Beneficiarii Locali vor asigura exploatarea şi întreţinerea durabilă şi adecvată a infrastructurii aferente acordate prin Proiect, conform Manualului(elor) de Exploatare şi Întreţinere furnizat(e) de Antreprenor şi aprobate de Inginer şi Beneficiarii Locali.

 

8(12) Beneficiarii Locali vor acoperi costurile asociate cu îngrijirea, exploatarea şi întreţinerea structurii acordate. În acest scop, Beneficiarii Locali vor înainta ADR, spre aprobare, propunerea de buget de exploatare şi întreţinere pentru structura acordată, dacă este posibil înainte de eliberarea Certificatului de Recepţie dar nu mai târziu de două săptămâni după eliberarea Certificatului.

 

8(13)  Pe Perioada de Notificare a Defectelor, Beneficiarii Locali vor acţiona, prin UIP, în conformitate cu prevederile din Anexa II, Articolul 4.4 referitor la notificarea defectelor.

 

8(14)  Infrastructura acordată prin Proiect trebuie să rămână în proprietatea sectorului public timp de cel puţin 5 ani de la eliberarea Certificatului de Recepţie de către Inginer. Dacă privatizarea este previzionată înainte de încheierea perioadei de 5 ani, Beneficiarul Local va notifica ADR, Ministerul şi Delegaţia CE şi va obţine aprobarea lor oficială a condiţiilor de privatizare.

 

8(15)  Accesul la infrastructură trebuie să fie garantat de către Beneficiarii Locali pentru toţi potenţialii utilizatori în condiţii de egalitate; se pot folosi tarife diferenţiate în conformitate cu strategia adoptată de Beneficiarii Locali pentru administrarea infrastructurii acordate. Această strategie va fi prezentată CDL pentru informare.

 

8(16)  Beneficiarii Locali trebuie să exploateze infrastructura acordată cu gradul necesar de atenţie, eficienţă, transparenţă şi conştiinciozitate, potrivit celei mai bune practici în domeniu, pentru a obţine un maxim de impact pozitiv net cuantificat asupra economiei regiunii în care este amplasată, inclusiv crearea de locuri de muncă. În acest scop, Beneficiarii Locali vor mobiliza toate resursele financiare, umane şi materiale necesare, străduindu-se să folosească resurse umane şi materiale locale.

 

8(17)  Beneficiarii Locali nu vor avea dreptul să modifice sau să rezilieze contractul de Lucrări, să transfere o parte a contractului de Lucrări sau un beneficiu din acesta sau din cadrul acestuia. Beneficiarii Locali pot propune ADR modificări ale contractului de Lucrări.

 

 

Articolul 9 – RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR PRIVIND CONTRACTUL DE LUCRĂRI

 

9(1)  Dacă o acţiune sau inacţiune a oricăreia dintre Părţile la acest Acord produce costuri suplimentare oricăreia dintre Părţile la contractul de Lucrări, Partea în culpă va suporta orice astfel de costuri.

 

Articolul 10 – R ESPONSABILITĂŢILE LEGATE DE PUBLICITATE

 

10(1)  Dacă Ministerul (AC) nu solicită să se acţioneze în alt mod, orice anunţ sau înştiinţare publică făcute de Beneficiarul Local sau Agenţia pentru Dezvoltare Regională referitor la Proiect, inclusiv la conferinţe sau seminarii, trebuie să specifice că Acţiunea a primit finanţare de la Comisia Europeană şi Guvernul României.

 

10(2)  Beneficiarii Locali trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face publicitate faptului că Proiectul a fost cofinanţat de Comisia Europeană şi Guvernul României. În acest scop, ADR va încuraja Beneficiarii Locali să se străduiască să facă publicitate lucrării întreprinse şi să scoată în evidenţă participarea Comisiei Europene şi a Guvernului României la Proiect, referindu-se la contribuţiile financiare ale acestora în informaţiile oferite utilizatorilor finali ai Proiectului, în rapoartele interne şi anuale şi în relaţiile cu mass media.

 

10(3)  Beneficiarul Local şi ADR vor respecta Principiile de Identitate Vizuală, care se aplică tuturor informaţiilor şi produselor publicitare care vor fi folosite în desfăşurarea Proiectului. Principiile sunt specificate într-o broşură şi/sau CD-ROM realizate atât în engleză cât şi în română. Această broşură este parte integrantă a acestui Acord şi poate fi descărcată în format electronic de pe următoarea pagină web: www.infoeuropa.ro. Se pot obţine copii şi de la Ofiţerul responsabil cu informaţiile de la Delegaţia CE în România. În cazuri speciale, sau atunci când este nevoie de explicaţii suplimentare, Beneficiarii Locali şi/sau ADR se vor adresa, în primul rând, Ofiţerului responsabil cu informaţiile de la Delegaţia CE în România. Standardele de identitate cuprinse în Principiile de Identitate Vizuală pot fi folosite doar în legătură cu implementarea acestui Contract. Beneficiarii Locali şi/sau ADR vor lua legătura cu delegaţia CE în România numai referitor la problemele în care este nevoie de îndrumare, inclusiv alcătuirea de liste de oaspeţi, folosirea de liste de adrese şi articole promoţionale.

 

 

Articolul 11 – PROPRIETATE/FOLOSIREA REZULTATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR

 

11(1)  Proprietatea, titlul şi drepturile de proprietate industrială şi intelectuală asupra rezultatelor proiectului şi rapoartelor şi altor documente legate de acesta îi vor aparţine Beneficiarului Local de îndată ce se încheie un Protocol de transfer de proprietate de la Minister la Beneficiarul Local în urma eliberării Certificatului de Performanţă de către Inginer. Beneficiarul Local îşi va asuma responsabilitatea şi pentru asigurarea infrastructurii la transferul proprietăţii.

 

11(2)  În ciuda prevederilor de la Articolul 11(1), Beneficiarul Local va acorda Ministerului şi ADR, în calitate de Autoritate Contractantă şi respectiv Autoritate de Implementare, dreptul de a folosi liber şi după cum consideră adecvat toate documentele legate de Proiect, în orice formă ar fi acestea, pentru implementarea, monitorizarea, evaluarea şi publicitatea Proiectului şi programelor Phare similare.

 

11(3)  Atunci când nu mai este solicitată de Inginer, dar nu mai târziu de sfârşitul Perioadei de Notificare a Defectelor, proprietatea echipamentelor de birou, vehiculelor şi echipamentelor topografice plătite din fondurile Autorităţii Contractante va fi transferată de la Antreprenor Beneficiarului Local, devenind proprietatea acestuia.

 

 

Articolul 12 – PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

12(1)  Beneficiarul Local, Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Ministerul responsabil cu implementarea Proiectului descris în Anexa I se vor asigura în privinţa obţinerii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală necesare asupra studiilor, schiţelor, planurilor, publicităţii şi altor materiale realizate în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea Proiectului. Ei vor garanta că atât Comisia Europeană, cât şi orice alt organ delegat de către Comisia Europeană, vor avea acces la astfel de materiale şi dreptul de a le folosi.

 

Articolul 13 – AVIZE ŞI AUTORIZAŢII

 

13(1)  Orice fel de avize şi/sau autorizaţii necesare pentru implementarea Proiectului trebuie să fie furnizate de autorităţile competente ale Beneficiarului Local la termenul cuvenit înainte de începerea Lucrărilor. Beneficiarului Local va trebui să acopere şi toate costurile financiare aferente. Acest aspect este detaliat în Anexa II.

 

 

Articolul 14 – CONFLICT DE INTERESE

 

14(1)  Beneficiarul Local se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi să informeze imediat Ministerul şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională despre orice situaţie care generează sau ar putea să genereze un astfel de conflict.

 

 

Articolul 15 – CONFIDENŢIALITATE

 

15(1)  Ministerul, Beneficiarii Locali şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională se angajează să păstreze confidenţialitatea în privinţa oricăror documente, informaţii sau alte materiale care le-au fost comunicate confidenţial.

 

 

Articolul 16 – EVALUAREA PROIECTULUI

 

16(1)  Dacă Ministerul sau Comisia Europeană fac o evaluare intermediară sau ulterioară (ex-post), Beneficiarii Locali şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională trebuie să se angajeze să pună la dispoziţia Ministerului, Comisiei Europene şi/sau împuterniciţilor acestora orice documente sau informaţii care ar putea să ajute la încheierea cu succes a evaluării, şi să le acorde drepturile de acces necesare.

 

16(2)   Dacă oricare din Părţi realizează sau autorizează o evaluare în contextul Proiectului, atunci trebuie să pună la dispoziţia celorlalte Părţi şi a Comisiei Europene o copie a raportului de evaluare.

 

 

Articolul 17 – MODIFICAREA ACORDULUI CADRU

 

17(1)  Orice modificare a Acordului Cadru, inclusiv a anexelor la acesta, trebuie să fie făcută în scris de Partea care solicită modificarea printr-un amendament, care trebuie să fie acceptat de celelalte Părţi. Partea iniţiatoare va pune propunerea de amendament la dispoziţia celorlalte Părţi pentru observaţii/semnare cu cel puţin o lună înainte de data la care se intenţionează să intre în vigoare amendamentul, cu excepţia cazurilor care sunt pe deplin justificate.

 

 

Articolul 18 – LEGEA ACORDULUI CADRU

 

18(1)  Pentru toate chestiunile care nu sunt acoperite de prevederile acestui Acord Cadru, se vor aplica Memorandumul de Finanţare şi legea română, Memorandumul de Finanţare având prioritate faţă de prevederile legii române în privinţa aspectelor financiare. În privinţa Calităţii şi Siguranţei Construcţiei, va prevala Legea română 10/95.

 

 

 

 

Articolul 19 – DISPUTE

 

19(1)  Toate disputele ce pot apărea în derularea acestui Acord Cadru vor fi soluţionate pe cale amiabilă sub arbitrajul Delegaţiei Comisiei Europene în România.

 

 

Articolul 20 – DURATĂ, EXPIRARE ŞI REZILIERE

 

20(1)  Acest Acord Cadru va intra în vigoare la data semnării sale de către cele trei Părţi şi va înceta la 60 de luni (5 ani) de la eliberarea Certificatului de Recepţie final (dacă sunt mai multe) de către Inginer, după cum se specifică în Anexa I şi Dicţionarul de termeni.

 

20(2)  Dacă Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi/sau Beneficiarii Locali (UIP) nu îşi îndeplinesc oricare din obligaţiile din cadrul acestui Acord, Ministerul va avea dreptul de a rezilia Acordul Cadru şi toate costurile suportate de către Minister ca rezultat al unei astfel de rezilieri vor fi plătite de Beneficiarii Locali sau ADR.

 

20(3)  Nerespectarea condiţiilor şi prevederilor de implementare va fi abordată de către Minister în conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanţare pentru Program.

 

 

Articolul 21

 

21(1)  Prevederile de implementare descrise în Anexele la acest Acord Cadru sunt parte integrantă a acestuia.

 

Întocmit la Bucureşti în 4 (patru) exemplare originale, bilingv în limbile română şi engleză, două originale fiind pentru Minister, un original pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi unul pentru Beneficiarii Locali (UIP). Limba engleză prevalează în caz de conflict.

 

Pentru Autoritatea Contractantă

 

Ministerul Integrării Europene

 

Semnătura .....................................

Numele      .....................................

Funcţia      .....................................

Data          .....................................

Pentru Autoritatea de Implementare

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia

 

Semnătura .....................................

Numele      .....................................

Funcţia      .....................................

Data          .....................................

 

Pentru Beneficiarii Locali

 

Consiliul Judeţean Teleorman

 

Semnătura .....................................

Numele      .....................................

Funcţia      .....................................

Data          .....................................

Consiliul Local Turnu Măgurele

 

Semnătura .....................................

Numele      .....................................

Funcţia      .....................................

Data          .....................................

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea


CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                        

 

 

 

                                                                                         Anexa nr.2

                                                                                           la Hotărârea

                                                                                           nr.126 din 31 octombrie 2005

 

 

 

 

PROIECT “PARC INDUSTRIAL TURNU MĂGURELE”

 

COSTURI NEELIGIBILE

 

 

 

 

 

 

Nr.

DENUMIRE ARTICOL

VALOARE (EURO)

 

1

Avize si acorduri (pe perioada implementarii)

1800

2

Taxe pe perioada implementarii proiectului

-         taxa ISC

-         taxa Casa constructorului

-         taxe catre furnizorii de utilitati

 

19.281

12.051

134.400

3

Cheltuieli de functionare PIU

- fax, telefon, Internet, etc.

7.500

4

Cheltuieli de promovare si marketingul  proiectului

7.500

 

TOTAL

182.532

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

  Liviu Nicolae Dragnea  

 

 

 


 

[1] Vezi Anexa IX – Dicţionar de termeni

[2] Idem

[3] Vezi Anexa IX – Dicţionar de termeni

[4] Idem

[5] Vezi Anexa IX – Dicţionar de termeni

[6] Vezi Anexa IX – Dicţionar de termeni

[7] Idem

[8] Idem

[9] Vezi Anexa IX – Dicţionar de termeni

[10] Idem

[11] Idem

[12] Vezi Anexa IX – Dicţionar de termeni