BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

        

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii

               ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61,

               Milcovăţu, prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni-

               Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni’’.

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere

 

-expunerea de motive nr. 428 din 20 ianuarie 2005 a domnului vicepreşedinte Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr. 427 din 20 ianuarie 2005 al Direcţiei Dezvoltare Locală, privind necesitatea aprobării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul  Videle şi DN 61,Milcovăţu, prin modernizarea DJ 601D, km  14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni”;

         -avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

-hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2005 privind asocierea Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul local Videle şi Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes comun ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61, Milcovăţu, prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni”;

-aviz C.T.E  nr. 77 din 25 ianuarie 2005;

-prevederile art. 40, alin. 1, din Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale aprobată prin Legea nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 104, alin. 1, litera ,,l’’ din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61, Milcovăţu, prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Moşteni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni”, cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoare totală   195.584.618,0 mii lei (inclusiv T.V.A.)

din care C+M:  169.872.024,0 mii lei (inclusiv T.V.A.)

(preţuri luna ianuarie 2005)

Amplasament 

-DJ 601D, km 14+514-27+214, între localităţile  Mereni-Videle;

-DJ 612, km 0+000-6+900, între localităţile Milcovăţu (comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu)-Mereni.

 

Art. 2. Direcţia Dezvoltare Locală va lua măsuri pentru obţinerea aprobărilor prevăzute de lege.

 

Art. 3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                     

 

 

Contrasemnează,

                                                                                                                     Secretar General al judeţului,

 

                                                                                                                      jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria

Nr. 13 din 26 februarie 2005