BACK                      R O M A N I A

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

HOTARARE

 

privind darea în folosinţă gratuită, Direcţiei pentru dialog,  familie şi solidaritate socială Teleorman a unui spaţiu

în suprafaţă de 561 mp din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54

 

 

Consiliul Judetean Teleorman intrunit in sedinta ordinara conform art.106, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificata si completata

Avand in vedere:

          -expunerea de motive a Presedintelului Consiliului Judetean Teleorman inregistrata la nr.4828 din 30 iulie 2004 si raportul de specialitate nr.2957 din 23 iulie 2004 intocmit de Directia economica, buget-finante:

-avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-prevederile art.46 alin.(2), art.104 alin.(1) lit.”f”, art.121-122 şi art.126 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificata si completata:

-prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile partii a VII-a - Patrimoniul public si privat al Judetului din Statutul Judetului Teleorman, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.10 din 12 februarie 2004;

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 109/2004 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, precum şi ale Protocolului încheiat la data de 22 martie 2004 între Consiliul Judeţean şi Regia Autonomă - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat;

 

         in temeiul dispozitiilor art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

HOTARASTE

 

Art.1 Se aproba darea în folosinţă gratuită, Direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială Teleorman, a unui spaţiu în suprafaţă de 561mp din imobilul situat în municipiul Alexandria, str.Ion Creangă nr. 52-54 – proprietate publică a judeţului pe o perioadă de 5 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2004.

 

 

 

 

Art.2  Directia Economica, Buget-Finante si Serviciul Juridic Contencios vor lua masuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3 Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiei interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZA

                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI

 

                                                   Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr.13 din 9 august 2004