BACK                                                                                   ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

 

privind : majorarea capitalului social al S.C.  EUROBAC S.R.L. Turnu               

               Măgurele

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit in şedinţa ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Avānd īn vedere :

           - expunerea de motive nr. 7569 din 25 octombrie 2005 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Ion Putineanu, şi raportul de specialitate nr. 7533 din 24 octombrie  2005 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe;

           -  avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

- prevederile art.11 din actul constitutiv al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele, aprobat prin hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr.13 din 17 februarie 2003;

- prevederile art.104 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,           

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele cu suma de 69.000,00 lei, ca aport īn numerar al Consiliului Judeţean Teleorman.

 

Art.2. Se dă mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman īn A.G.A. a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele pentru majorarea capitalului social cu suma aprobata la art.1.

 

 

Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin direcţiile de specialitate, va lua măsuri pentru aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

        

            Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

                                                                    Secretar General al Judeţului,

 

                                                                                                                                                        jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Alexandria,

 

Nr. 130 din 31 octombrie 2005