BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2005.

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

            - expunerea de motive nr.7446 din 20 octombrie 2005 a  domnului  Putineanu Ion - vicepreşedintele Consiliului Judeţean şi  raportul de specialitate al Direcţiei economice, buget-finanţe nr.7445 din 20 octombrie 2005 privind necesitatea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2005 ;

            - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean ;

- prevederile art.15 alin.(2) si art.45 alin.(4), (5), (6), (7) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004 ;

- prevederile art.1 şi 2 din H.G. nr.1221 din 13 octombrie 2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin.(1) litera ,,e” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean, modificat şi completat.

         În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2005, conform anexelor nr.1 si 2.

 

Art.2. Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                  Contrasemneaza

                                                                                    Secretar general al judetului,

 

                                                                                                                                                                 jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.131  din  31  octombrie 2005