BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

         privind:inchirierea unui spatiu in suprafata de 210,5 m.p. din imobilul

                        situat in  municipiul Alexandria,str.Ion Creanga,nr.52-54,

                        Sucursalei TRANSFOND SA Teleorman

 

Consiliul Judetean Teleorman intrunit in sedinta ordinara conform art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completirile ulterioare

 

Avand in vedere:

-expunerea de motive a Presedintelului Consiliului Judetean Teleorman inregistrata la nr.4824 din 30 iulie 2004 si raportul de specialitate nr.4679 din 23 iulie 2004 intocmit de Directia economica, buget-finante;

- avizul Comisiei de studii si programe economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret precum si pentru protectia sociala;

-prevederile Hotararii Guvernului nr.109/2004, privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, precum si ale Protocolului incheiat la data  de 22 martie 2004 intre Consiliul Jude]ean Teleorman si Regia Autonoma-Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat;

-prevederile art.46 alin.(2), art.104 alin.(1) lit.”f”, art.121-122 [i art.125 alin.(1) din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.14-16 din Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile partii a VII-a-Patrimoniul public si privat al Judetului din STATUTUL judetului Teleorman, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.10 din 12 februarie 2004.

         in temeiul dispozi]iilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

HOTARASTE

 

Art.1.Se aproba inchirierea unui spatiu in suprafata de 210,5 m.p. din imobilul situat in municipiul Alexandria, str.Ion Creanga nr.52-54-proprietate publica a judetului, Sucursalei TRANSFOND SA Teleorman, pana la 31 dec. 2004.

Art.2.Chiria lunara este de 5 EURO/m.p., fara TVA, care se face venit la bugetul judetului.

Art.3.Directia economica, buget-finante si Serviciul juridic contencios vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4.Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZA

                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI

                                                    Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr.14 din 9 august 2004