BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind : aprobarea programelor de activitate pentru anul 2005, ale

               unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului judeţean.

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

- expunerea de motive a domnului Putineanu Ion - vicepresedintele Consiliului judeţean nr. 1160 din 21 februarie 2005 şi raportul de specialitate nr.1090 din 17 februarie 2005 al Direcţiei economice, buget – finanţe privind necesitatea aprobării programelor de activitate pentru anul 2005, ale unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului judeţean; 

 - avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru

activitaţi ştiinţifice, activitaţi economice, agricultură, invaţamânt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

         - prevederile art.22 alin.(1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr.2069/1998 şi ale art.14, alin.(2), prima liniuţă din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii judeţene ,,Marin Preda” Teleorman ;

-  prevederile art. 104 alin. (2),  din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2), din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

         Art.1. Se aprobă programul de activitate al Bibliotecii Judeţeane “Marin Preda” pentru anul 2005 conform anexei nr. 1.

 

         Art.2. Se aprobă programul de activitate al Muzeului Judeţean pentru anul 2005 conform anexei nr.2.

 

         Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

         Art.4. Direcţia economică, buget-finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri de către instituţiile de cultură.

 

          Art.5. Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                    Secretar general al jude]ului,

                                                                                    jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr. 15  din  26  februarie 2005