BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: revocarea domnului Trifu Luci din funcţia de reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a S.C. “EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele.

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

Având în vedere:

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean, nr. 4806 din 28 iulie 2004 şi raportul de specialitate nr. 3998 din 23 iulie 2004 întocmit de Direcţia administraţie publică locală;

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art. 88 alin (1) lit. “e”, Secţiunea a 4-a, Capitolul III, titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi în mediul de afaceri şi sancţionarea corupţiei;

- prevederile art. 104 alin (2) şi ale art. 110 coroborate cu cele ale art. 46 alin (4) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată ;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

         Art.1. Domnul Trifu Lucică se revocă din funcţia de reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

          Art.2.Prevederile hotărârii  nr. 57 din 13 iunie 2003 se modifică în mod corespunzător.

          Art.3. Direcţia administraţie publică locală va lua măsuri de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

         Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor, instituţiilor şi persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar general al judeţului

                                                                                                Jr. Rodica Vrabie

 

                                                                                    

 

 

 

 

Alexandria

Nr.15 din 9 august 2004