BACK              R O M A N I A

 

 

 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 HOTARARE

 

privind:concesionarea spaţiilor în care funcţionează cabinetele

    medicale înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului

    nr. 124/1998, republicată cu completările ulterioare

 

Consiliul Judetean Teleorman ;ntrunit in sedinta ordinara conform art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Av=nd in vedere:

          -expunerea de motive a Presedintelului Consiliului Judetean Teleorman inregistrata la nr.4841 din 30 iulie 2004 si raportul de specialitate nr.4840 din 30 iulie 2004 ;ntocmit de Directia economica, buget-finante.

-avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-prevederile art.2, art.3 alin.(1) lit.”c” şi alin.(3), art.4-8 şi art.10 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinaţia de cabinete medicale;

-prevederile art.10 alin.(2)  din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.

-prevederile art.46 alin.(2), art.104 alin.(1) lit.”f”, art.121-122 şi art.125 din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

-prevederile partii a VII-a-Patrimoniul public si privat al Judetului din Statutul judetului Teleorman, aprobat prin Hotar=rea Consiliului Judetean nr.10 din 12 februarie 2004.

         in temeiul dispozitiilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

HOTARASTE

 

Art.1.Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Teleorman, a unor imobile identificate din inventarul domeniului public al judeţului, astfel:

1.     SPITALUL JUDEŢEAN ALEXANDRIA

     B. Secţia Dermatologie-str.Mihăiţă Filipescu nr.12-14 Alexandria;

     D. Policlinica şi cabinetele de stomatologie-str.Mihăiţă Filipescu nr.32 Alexandria.

2.     Substaţie Roşiorii de Vede-str.Izbiceanu nr.7-Rosiorii de Vede.

 

Art.2. Se aprobă concesionarea spaţiilor în care funcţionează cabinete medicale înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu completarile ulterioare, proprietate privată a judeţului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1).Durata concesiunii nu poate fi mai mică de 15 ani, şi nu poate depăşi 49 de ani.

           (2).In mod excepţional, în situaţia în care concesionarul îndeplineşte condiţiile în vederea pensionării pentru limită de vârstă la un termen care se înscrie în cadrul duratei reglementată la alin.(1), contractul de concesiune se va încheia pe o perioadă care să nu depăşească data limită de pensionare.

Art.4. (1).Redevenţa este de 1EURO/m.p./an în primii 5 ani, respectiv până la 15 august 2009 după care, nivelul minim al acesteia se  va stabili de către concedent, pornind de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu poate fi acceptată.

           (2).Redevenţa stabilită conform alin.(1) se face venit la bugetul judeţului.

Art.5. Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.75 din 29 august 2003 privind însuşirea modificărilor şi completărilor intervenite în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judetului Teleorman, se completează în mod corespunzător.

Art.6.Directia economica, buget-finante si Serviciul juridic contencios vor lua masuri în vederea încheierii în termen de 15 zile a contractelor de concesiune.

Art.7.Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si persoanelor interesate, ;n termenul prevazut de lege.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZA|

                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI

 

                                                   Jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr.16 din 9 august 2004

Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 16 din 9 august 2004