BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind: modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

-         expunerea de motive a secretarului general al judeţului nr. 1195 din 22 februarie 2005 şi raportul de specialitate nr. 1194 din 22 februarie a.c. al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea modificării componenţei Comisiei pentru protecţia copilului;

-         avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         prevederile art. 4 alin. (2), art. 5 (2) lit. „e”, art 8 lit. „b” din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului;

-         prevederile art. 104 alin. (2), din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizarea şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat.

         În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. Doamna Marineci Gabriela se înlocuieşte din Comisia pentru protecţia copilului cu domnişoara Tălpigă Lenuţa  reprezentanta Asociaţiei „Observator”.                                                                              

         Art.2. Hotărârea Consiliului judeţean nr. 71 din 30 decembrie 2004 se modifică în mod corespunzător.

         Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate în termen legal.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                Secretar General al judeţului

 

                                                                                        Jr. Rodica Vrabie

Alexandria

Nr. 17 din 26 februarie 2005