BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind : rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2004.

 

         Consiliul Judetean Teleorman intrunit in sedinta extraordinara conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

- raportul Presedintelui Consiliului Judetean ing.Liviu Nicolae Dragnea nr.5931 din 8 septembrie 2004 privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al judetului pe anul 2004 ;

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean;

- prevederile art.32 alin.(1) [i art.45 alin.(4) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale aprobata prin Legea nr.108/2004 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificata si completata;

         in temeiul dispozitiilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2004, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

P R E S E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                  jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria,

Nr. 17  din 21 septembrie 2004

Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 17 din 21 septembrie 2004