BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

          privind: aprobarea preţului de achiziţie a terenului, pentru realizarea   

                         obiectivului de interes public judeţean “Sistem integrat de  

                         management al deşeurilor în judeţul Teleorman”

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

        - expunerea de motive nr. 1750 din 15 martie 2005 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Vlad Eugen Ovidiu, si raportul de specialitate nr. 1748 din 15 martie 2005  al Direcţiei Dezvoltare Locală şi Direcţiei Economice;

        - prevederile art. 8 alin (3) pct. “b” din Memorandumul de finantare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă, acordată prin Instrumentul de Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Teleorman”;

        - procesul-verbal nr. 1747 din 15 martie 2005 al comisiei pentru negocierea preţului de cumpărare a terenului;

        - prevederile art. 1 si 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 10 din 26 februarie 2005;

        -  avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

       - prevederile art.104, alin (2) şi art. 110 raportat la art. 46 alin (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 57 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă preţul de 28.000.000 lei/ha ca preţ de achiziţie stabilit de comisia de negociere, pentru terenul în suprafaţă de 48 ha situat pe teritoriul administrativ al comunei Mavrodin, identificat conform planului anexat, pentru realizarea obiectivului de interes public judeţean “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman”.

 

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman să semneze contractul de vânzare-cumparare.

 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare Locală va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                   

                                                                       

 

 

 

                                                                                  Contrasemnează

                                                                         Secretar General al Judeţului,

                                                                                    jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Alexandria,

 

Nr.18 din 19 martie 2005