BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 75 din 29 august 2003 privind însuşirea modificărilor şi completărilor intervenite în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Teleorman

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 6039 din 10 septembrie 2004 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 6038 din 10 septembrie 2004 întocmit de comisia pentru analiză şi reactualizare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Teleorman;

- avizul Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean;

- prevederile Hotărârii Consiliului judeţean nr. 75 din 29 august 2003 privind însuşirea modificărilor şi completărilor intervenite în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului şi cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 16/09.08.2004;

- prevederile Hotărârilor Guvernului nr. 1358 din 27.12.2001, nr. 924 din 10.06.2004 şi nr. 787 din 19.05.2004;

- prevederile art. 9,  art. 10 şi art. 21 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- prevederile art. 104 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată;

În temeiul prevederilor art. 109 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. (1) Hotărârea Consiliului judeţean nr. 75 din 29 august 2003 privind însuşirea modificărilor şi completărilor intervenite în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului se modifică, după cum urmează:

- se rectifică poziţia nr. 1106 din Secţiunea I “ Bunuri imobile”, conform anexei nr. 1;

- secţiunea I “Bunuri imobile” se completează cu o poziţie,  conform  anexei  nr. 2;

- se abrogă poziţiile nr. 81, 82, şi 1132 din Secţiunea I “Bunuri imobile”

Art.2. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Hotărârea Consiliului judeţean nr. 75 din 29 august 2003 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                   Contrasemnează 

                                                                                Secretar general al judeţului,

 

                                                                                   Jr. Rodica Vrabie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 18 din 21 septembrie 2004