BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

privind: modificarea art. 10 din hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman   nr. 56 din 19 august 2002

 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă extraordinară conform art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

-         expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean nr. 5572 din 24 august 2004 şi raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică locală nr. 5571 din 24 august a.c. privind necesitatea modificării art. 10 din hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 56 din 19 august 2002;

-         avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         dispoziţiile art. 46 alin (1) şi (4) şi ale art. 104 alin (2) din Legea nr. 215/2001, precum şi ale art. 48 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat

Īn temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se modifică art. 10 din hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 56 din 19 august 2002 īn sensul că īn locul domnului Perşunaru Constantin se desemnează să facă parte din comitetul director al Centrului de Īngrijire şi Asistenţă Videle domnul Sorescu Nicolae .

          Art.2. Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 56 din 19 august 2002 se modifică īn mod corespunzător.

          Art.3. Compartimentul cancelarie va comunica prezenta hotărāre instituţiilor şi persoanei interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                     

                                                                          CONTRASEMNEA

                                                                           Secretar General al judeţului

 

                                                                           Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 19 din 21 septembrie 2004