BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

 

privind: desemnarea unui număr de şase consilieri judeţeni ca membri ai  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman,īntrunit īn şedinţă extraordinară conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr5.215/2001,modificată şi completată.

         Avānd īn vedere:

-         expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean nr.4763 din 29 iulie 2004 şi raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală nr.4765 din 27 iulie 2004;

-         avizul Comisiei pentru administraţia publică locală ,juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         prevederile art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Romāne;

-         dispoziţiile art.4 din Hotărārea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

-         prevederile art. 46 alin. (4) şi art. 104 alin. (2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată.

         In temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

         Art.1. Se desemnează ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman următorii consilieri:

         1. Dragnea Liviu Nicolae

         2. Vlad Eugen Ovidiu

         3. Putineanu Ion

         4. Balan Ilie

         5. Dumitrescu Mircea

         6. Florescu Adrian

 

         Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărāre Comitetului de organizare constituit de Prefectul judeţului, persoanelor şi autorităţilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                         Secretar General al judeţului

                                                                                Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Nr. 20 din 21 septembrie 2004