BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

pentru : aprobarea condiţiilor şi a clauzelor contractuale privind contractul

                de prestare de servicii cu Bursa Romānă de Mărfuri 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţa extraordinară conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Avānd īn vedere :

         - expunerea de motive nr. 1745 din 15 martie 2005 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Vlad Eugen Ovidiu, şi raportul comun de specialitate nr.1744 din 15 martie 2005  al Direcţiei Dezvoltare Locală,  Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Direcţiei Administraţie Publică Locală;

         -  avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

         - prevederile Hotărārii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 12 din 26 februarie 2005;

         - prevederile art.104, alin (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă condiţiile şi clauzele contractuale privind contractul de prestare de servicii cu Bursa Romānă de Mărfuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.2. Se īmputerniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman pentru a semna contractul de prestare de servicii.

Art.3. Din comisia de evaluare, stabilită īn condiţiile legii prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, vor face parte, pe lāngă specialiştii din aparatul propriu şi 4 consilieri judeţeni.

Art.4. Preşedintele Consiliului judeţean prin direcţiile de specialitate va lua măsuri pentru aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

            Art.5. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate īn termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                   

 

 

 

 

                                                                 Contrasemnează

                                                                    Secretar General al Judeţului,

                                                                                                            jr. Rodica Vrabie                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

           Alexandria,

 

Nr.21 din 19 martie 2005