BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: utilizarea temporara a fondului de rulment pentru acoperirea golurilor de casa, provenite din decalajul  intre  veniturile si cheltuielile bugetului propriu al judetului  pe anul 2004.  

 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

Avand in vedere:

- expunerea de motive nr. 5368 din 20 august  2004 a vicepresedintelui Consiliului Judetean Vlad Eugen Ovidiu si raportul de specialitate nr. 5367 din 19 august 2004 al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea utilizarii temporare a fondului de rulment pentru acoperirea golurilor de casa, provenite din decalajul intre veniturile si cheltuielile bugetului propriu al judetului pe anul 2004.

- avizul comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean.

- prevederile art. 54 din Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teza din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata,

         in temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

H O T A R A S T E :

 

Art.1. Se aproba utilizarea temporara a fondului de rulment pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalajul intre veniturile si cheltuielile bugetului propriu al judetului pe anul 2004.

Art.2. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.3. – Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

PRESEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                 Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                  jr. Rodica Vrabie

Alexandria,

Nr. 21  din 21 septembrie 2004