BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind : modificarea hotararii Consiliului judetean

nr.113 din 15 decembrie 2003.

 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

Avand in vedere :

         - expunerea de motive nr.5929 din 8 septembrie 2004 a vicepresedintelui Consiliului Judetean Vlad Ovidiu Eugen si raportul de specialitate nr.5928 din 7 septembrie 2004 al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea modificarii hotararii Consiliului judetean nr.113 din 15 decembrie 2003 ;

         - avizul Comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitat]i economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

         - prevederile art.30 litera ,,a” din Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004 si ale art.11 din O.G.nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 ;

         - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima tez\ din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata,

         in temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T A R A S T E  :

Art.1. – Se aproba modificarea  hotararii Consiliului judetean nr.113 din 15 decembrie 2003 potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. – Prevederile hotararii Consiliului judetean Teleorman nr.113 din 15 decembrie 2003 se modifica in mod corespunzator.

Art.3. – Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prevederile art.1.

Art.4. – Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

P R E S E D I N T E,

Ing. Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                   Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                  jr. Rodica Vrabie

Alexandria,

Nr. 22  din  21  septembrie  2004

Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 22 din 21 septembrie 2004