BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind : stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman.

 

         Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere:

         - expunerea de motive nr.5927 din 8 septembrie 2004 a vicepresedintelui Consiliului judetean, prof.Ion Putineanu si raportul de specialitate nr.5926 din 7 septembrie 2004 al Directiei economica, buget-finante privind necesitatea stabilirii tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman.     

- avizul comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

 -prevederile art. 24 din Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăsurarea activitătilor specifice asezămintelor culturale ;

- prevederile art.63 alin.(1) litera ,,b” [i art.64 alin.(1) [i (2) din Legea nr.108/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima tez\ din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata,

         in temeiul dispozitiilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O TA| R A S T E  :

 

          Art.1. Se stabilesc tarifele pentru serviciile prestate de Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman pentru anul scolar 2004-2005, după cum urmează :

a) pentru înscriere                                                   -   200.000 lei

b) pentru frecventarea cursurilor la disciplinele:

·        canto, chitară, percutie, pictură                     - 4.000.000 lei, din care :

- adulti                  - 2.500.000 lei

- elevi                   - 1.500.000 lei

·        orgă, pian, vioară                                            - 5.000.000 lei, din care:

- adulti                  - 3.000.000 lei

- elevi                   - 2.000.000 lei

c) pentru eliberarea diplomei de absolvire                     -    200.000 lei

         Art.2. – Plata tarifelor pentru prestarea serviciilor se va face trimestrial pana in preziua trimestrului respectiv.

         Art.3. – Tarifele stabilite la art.1 se reduc cu 20 % pentru copiii proveniti din aceeasi familie care urmeaza cursurile de formare si perfectionare in domeniul cultural-artistic organizate de Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman.

         Art.4. – Veniturile realizate din incasarea tarifelor se varsa in contul Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman, deschis la Trezoreria Alexandria.

         Art.5. - Hotararea va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Centrului  Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman.

         Art.6. - Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotarare autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

P R E S E D I N T E,

ing. Liviu Nicolae Dragnea   

 

 

                                                                                   Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

 

  

Alexandria,

Nr. 23  din  21 septembrie 2004