BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru: modificarea hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.115 din 15 decembrie 2003.

 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere:

         - expunerea de motive nr.5370 din 20 august 2004 a domnului Vlad Ovidiu Eugen, vicepresedintele Consiliului Judetean si raportul de specialitate nr.5369 din 19 august 2004 al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea modificarii hotararii Consiliului Judetean nr.115 din 15 decembrie 2003 ;

         - avizul Comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

         - prevederile art.32 alin.(1) [i (2) din Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004 si prevederile art.12 din O.G. nr.91/2004 ;

         - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teza din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata,

         in temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

H O T A R A S T E  :

 

         Art.1. Se aproba modificarea hotararii Consiliului judetean nr.115 din 15 decembrie 2003, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. – Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.3. – Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                   Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 24  din   21  septembrie 2004

 

Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 24 din 21 septembrie 2004