BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

     privind: modificarea statului de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului.

 

 

      Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

      Avand in vedere:

       - expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman inregistrata sub  nr. 6183 din 17 septembrie 2004 si raportul de specialitate nr. 6176 din 16 septembrie 2004 al Directiei economice, buget- finante privind necesitatea modificarii statului de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului;

       - avizul Comisiei de studii si prognoze economico- sociale, buget- finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret precum si pentru protectie sociala;

       - prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice  locale nr.215/2001, modificata si completata;

    in temeiul dispozitiilor art. 109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

HOTARASTE:

 

    Art. 1 Se modifica statul de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art. 2  Statul de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului, anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 33 din 08 martie 2004, se modifica in mod corespunzator.

     Art. 3 Directia economica, buget- finante va urmari aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

     Art. 4 Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ, autoritatilor si institutiilor interesate in termenul prevazut de lege.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                        Secretar general al judetului

                                                                                                jr. Rodica Vrabie

                                                                                           

 

Alexandria

Nr. 25  din  21 septembrie 2004

Anexa nr. 1 la hotărārea nr. 25 din 21 septembrie 2004