BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind : darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, unor unitati sanitare din judet, a imobilelor proprietate publica si privata a jude]ului.

 

 

         Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara conform art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

         Avand in vedere :

         - expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman inregistrata la nr.6203 din 18 septembrie 2004 si raportul de specialitate nr.6202 din 18 septembrie 2004 intocmit de Directia economica, buget-finante;

         - avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ;

         - prevederile art.46 alin.(2), art.104 alin.(1) litera ,,f”, art.121-122 si art.125 din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

         - prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

         - prevederile partii a VII-a – Patrimoniul public si privat al Judetului din Statutul Judetului Teleorman, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.10 din 12 februarie 2004 ;

         - prevederile Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.35 din 15 mai 2003,

         in temeiul dispozitiilor art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

H O T A r A S t e :

 

         Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, unor unitati sanitare de pe raza judetului Teleorman, a imobilelor in care functioneaza, impreuna cu terenurile aferente – proprietate publica si privata a judetului, conform anexei care face parte integranta din prezenta.

        Art.2. Directia economica, buget-finante si Serviciul juridic si contencios vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

        Art.3. Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

          Contrasemneaza, 

Secretar general al judetului,

 jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.26 din 21 septembrie 2004

Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 26 din 21 septembrie 2004