BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind: transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman, Consiliilor Locale ale comunelor Gălăteni şi Plosca, judeţul Teleorman.

 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

 Având în vedere:

-       expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean înregistrată la nr. 6190 din 17 septembrie 2004 şi raportul de specialitate nr. 6180 din 17 septembrie a.c. întocmit de Direcţia Economică, Buget-Finanţe;

-        prevederile art. 46 alin. (2), art. 104 alin. (1) lit. „f” şi alin. (2), art. 121, art. 122 şi art. 125 teza I din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

-       prevederile art. 11 şi art. 12 alin. (1), (2), (3), (4) şi (5) din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

-         prevederile H.G. nr. 1358/2001 – anexa nr. 1 – Domeniul public al judeţului Teleorman;

-        prevederile părţii a VII-a – Patrimoniul public şi privat al judeţului din Statutul judeţului Teleorman

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile proprietate publică a judeţului Teleorman, Consiliilor locale ale comunelor Gălăteni şi Plosca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2. Transmiterea dreptului de administrare se efectuează pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii.

         Art.3. Titularii dreptului de administrare vor putea să posede, să folosească bunurile şi să dispună de acestea, în condiţiile actului prin care vor fi date în administrare.

         Art.4. Dreptul de administrare va putea fi revocat dacă titularii nu-şi exercită drepturile şi nu-şi execută obligaţiile născute din actele de transmitere.

        Art.5. Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 13 din 5 martie 2001 şi nr. 42 din 27 mai 2002 se modifică în mod corespunzător.

        Art. 6. Predarea-preluarea imobilelor din anexa la hotărâre, se va face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Teleorman şi Consiliile locale ale comunelor Gălăteni şi Plosca, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

         Art.7. Direcţia Economică, Buget-Finanţe şi Serviciul Juridic şi Contencios vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

         Art.8. Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

        

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

                                                             Secretar General al judeţului

 

                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria

Nr. 27 din 21 septembrie 2004

Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 27 din 21 septembrie 2004