BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii

               “Consolidare şi reabilitare a podului situat pe DJ 703, km 159+337,  

                peste râul Vedea la Mavrodin, judeţul Teleorman, regularizarea  

                cursului râului Vedea în zona adiacentă acestuia, avariat de viitura din    

                7 martie 2005” 

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

            Având în vedere:

           -expunerea de motive nr. 2216 din 08 aprilie 2005 a domnului vicepreşedinte Eugen Ovidiu Vlad şi raportul comun de specialitate nr. 2215 din 08 aprilie 2005 al Direcţiilor Dezvoltare Locală şi Economică, Buget-Finanţe privind necesitatea aprobării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Consolidare şi reabilitare a podului situat pe DJ 703, km 159+337, peste râul Vedea la Mavrodin, judeţul Teleorman, regularizarea cursului râului Vedea în zona adiacentă acestuia, avariat de viitura din 7 martie 2005”;

          -avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

-aviz C.T.E  nr. 78 din 08 aprilie 2005;

-prevederile art. 40 din Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale aprobată prin Legea nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 104, alin. 1, litera ,,l’’ din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin. (1), litera ,,k’’ din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Consolidare şi reabilitare a podului situat pe DJ 703, km 159+337, peste râul Vedea la Mavrodin, judeţul Teleorman, regularizarea cursului râului Vedea în zona adiacentă acestuia, avariat de viitura din  7 martie 2005”, cu următorii indicatori tehnico-economici:

a) Valoare totală:   49.119.442,23 mii lei (inclusiv T.V.A.)

   din care C+M:    43.968.741,66 mii lei (inclusiv T.V.A.)

  (preţuri luna martie 2005)

b) Amplasament: DJ 703, km 159+337, peste râul Vedea la Mavrodin, judeţul Teleorman

          Art. 2. Direcţiile Dezvoltare Locală şi Economică, Buget-Finanţe vor lua măsuri pentru obţinerea avizelor şi acordurilor  prevăzute de lege.

Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman va urmări punerea în aplicare  a prezentei hotărâri.

            Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                     

 

 

                                                                    Contrasemnează,

                                                                    Secretar General al Judeţului,

 

                                                                                                                            jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 28 din  12 aprilie 2005