BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

H O T A R A R E

privind : rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2004.

 

         Consiliul Judetean Teleorman intrunit in sedinta ordinara conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

        - raportul Presedintelui Consiliului Judetean ing.Liviu Nicolae Dragnea nr. 6752 din 12 octombrie 2004 privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al judetului pe anul 2004;

         - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean ;

         - prevederile art.32 alin.(1) [i art.45 alin.(4) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale aprobata prin Legea nr.108/2004 ;

         - prevederile art. 1 din H.G nr. 1537/2004 si art. 1 din H.G. 1567/2004 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara la dispozi]ia guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritatilor administratiei publice locale si a cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

         - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificata si completata;

         in temeiul dispozi]iilor art.109 din Legea administra]iei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T | R | { T E >

        Art.1. Se aproba  rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2004, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

        Art.2. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

        Art.3.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

P R E S E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

                                              

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                  jr. Rodica Vrabie

Alexandria,

Nr. 28  din 15 octombrie 2004

Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 28 din 15 octombrie 2004