BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind : achiziţionarea prin negociere cu o singură sursă a unui vas de          

                transport folosit, în funcţiune, din străinătate, pentru traversarea  

                Dunării, în cadrul obiectivului “Punct     de    control    şi    trecere   

                a  frontierei     cu  ferryboat-ul Turnu Măgurele (România  )–

                Nikopol (Bulgaria)”

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţa ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

-  expunerea de motive nr. 2213 din 06 aprilie 2005 a vicepreşedintelui Consiliului judeţean, Putineanu Ion, şi raportul comun de specialitate nr.2190 din 05 aprilie 2005  al Direcţiilor Dezvoltare Locală şi Economică, Buget-Finanţe privind necesitatea achiziţionării prin negociere cu o singură sursă a unui vas de transport folosit, în funcţiune , din străinătate, pentru traversarea Dunării;

            -  avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

            -  prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.52 din 29 iulie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002;

            -  prevederile Hotărârii Guvernului României nr.158/1994 privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”;

            -  prevederile art. 12 lit ,, h’’ din Ordonanţa Guvernului României nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, modificată prin Legea nr.212/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr. 60/2001;

            -  prevederile art.104, alin (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea prin negociere cu o singură sursă, a unui vas de transport folosit, în funcţiune, din străinatate, pentru traversarea Dunării în cadrul obiectivului “Punct     de    control    şi    trecere    a  frontierei     cu    ferryboat-ul Turnu Măgurele (România  )–Nikopol (Bulgaria).

 Art.2. Se înfiinţează o comisie de evaluare care să negocieze  preţul şi clauzele contractuale stabilite în condiţiile legii, formată din membrii Unităţii de Implementare şi 4 consilieri judeţeni numiţi prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman.

 Art.3. În vederea încheierii contractelor de vânzare –cumpărare şi de transport a ferryboat-ului, Direcţia Dezvoltare Locală va lua măsuri de identificare şi contractare conform legii, a unei unităţi de consultanţă juridică internaţională.

 Art.4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman pentru a semna contractul de consultanţă juridică internaţională.

 Art.5. Preşedintele Consiliului judeţean prin direcţiile de specialitate, va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

             Art.6. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                    

 

 

 

                                                                    Contrasemnează,

                                                                    Secretar General al Judeţului,

 

                                                                                                                         jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

           Alexandria,

 

Nr.29 din 12 aprilie 2005