BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

H O T A R A R E

privind : modificarea hotararii Consiliului Judetean Teleorman  nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de

                personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola.

 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

         - expunerea de motive nr. 6754 din 12 octombrie 2004 a domnului Vlad Ovidiu Eugen, vicepresedintele Consiliului Judetean si raportul de specialitate nr. 6753 din 11 octombrie 2004 al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea modificarii hotararii Consiliului Judetean nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola;

         - avizul Comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

         - prevederile art.32 alin.(1) si (2) din Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004 si prevederile art.1 din H.G. nr.1567/2004 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

          - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teza din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata,

         in temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T A R A S  T E  :

 

 

         Art.1. Se aproba modificarea hotararii Consiliului judetean nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

          Art.3. – Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 29 din 15 octombrie 2004                                           Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 29 din 15 octombrie 2004