BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru : aprobarea condiţiilor şi a clauzelor prevăzute în contractul

                         de locaţiune  pentru ,, Tren reciclator stabilizator la rece in situ ’’

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţa ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr.2218 din 06 aprilie 2005 a vicepreşedintelui Consiliului judeţean, Putineanu Ion, şi raportul comun de specialitate nr.2217 din 06 aprilie 2005  al Direcţiilor Dezvoltare Locală şi Economică, Buget-Finanţe privind necesitatea aprobării condiţiilor şi a clauzelor prevăzute în contractul de locaţiune;

           - avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art.104, alin (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu o lună a contractului de locaţiune pentru ,, Tren reciclator stabilizator la rece in situ ’’.

Art.2. Preşedintele Consiliului judeţean va desemna prin dispoziţie, comisia care să reia negocierea condiţiilor şi clauzelor prevăzute în contractul de locaţiune, care va fi completată cu 4 consilieri judeţeni.

Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

  

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                   

 

 

 

                                                                      Contrasemnează,

                                                                    Secretar General al Judeţului,

                                                                           jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Alexandria,

 

Nr.30 din 12 aprilie 2005