BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

H O T A R A R E

privind: validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman

 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

           Avānd īn vedere:

-         expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean īnregistrată la nr. 6728 din 11 octombrie 2004 şi raportul de specialitate nr. 6727 din 11 octombrie 2004 al Direcţiei Administraţie Publică Locală;

-         procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor;

-         avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         prevederile art. 7, 8, 17 şi 18 din Hotărārea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică;

-         prevederile art. 104 alin. (2) şi art. 46 alin. (4) raportat la art. 110 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată.

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. Se validează membrii Autorităţii teritoriale de ordine publică Teleorman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

         Art.2. Mandatul membrilor Autorităţii teritoriale de ordine publică Teleorman este valabil pānă la următoarele alegeri locale pentru Consiliul judeţean.

         Art.3. Pentru activitatea desfăşurată īn plen şi īn comisii, membrii Autorităţii teritoriale de ordine publică Teleorman au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă de 1.000.000 lei.

         Art.4. Activitatea Autorităţii teritoriale de ordine publică Teleorman se desfăşoară īn sediul Consiliului Judeţean Teleorman situat īn str. Dunării nr. 178.

         Art.5. Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică Teleorman, se asigură de personal din cadrul compartimentului Registratură şi relaţii cu publicul din aparatul propriu al Consiliului judeţean.

         Art.6. Direcţia economică, buget-finanţe va lua măsuri pentru aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

         Art.7. Compartimentul Cancelarie va comunica hotărārea persoanelor şi instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                    Secretar General al judeţului

 

                                                                           Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 30 din 15 octombrie 2004                       Anexa nr. 1  la hotărārea nr. 30 din 15 octombrie 2004