BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

           H O T Ă R Â R E

 

privind: închirierea unor spaţii din imobile – proprietatea privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.106 alin. (1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.  6736 din 11 octombrie 2004 şi raportul de specialitate nr. 6735 din 11 octombrie 2004 întocmit de Direcţia economică, buget-finanţe;

- Avizele Comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget –finanţe,

 pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum si pentru protecţie socială şi pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatea cetăţenilor;

- prevederile art.46 alin.(2), art.104 alin.(1) lit.”f „ şi „g” teza aII-a, art.121, art.123 alin.(1) şi (2) şi art.125 din Legea nr.215/2001 modificată şi completată;

- prevederile părţii a VII-a – Patrimoniul public şi privat al judeţului din Statutul judeţului Teleorman aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.10 din 10 februarie 2004;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.16 din 9 august 2004;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1.(1) Se aprobă închirierea unor spaţii din imobile – proprietatea privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (2) Închirierea se va face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.

Art.2.(1) Închirierea se va face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii.

                      (2) Valoarea minimală a chiriei de la care se va porni licitaţia este de 5 Euro/mp/lună.

Art.3.(1) Sumele obţinute din chirii se vor face venit la bugetul judeţului.

          (2) Chiriile vor fi actualizate anual în funcţie de rata inflaţiei.

Art.4. Direcţia dezvoltare locală va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.5. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                       Secretar General al judeţului

 

                                                                               Jr. Rodica Vrabie

 

  

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 32 din 15 octombrie 2004                        Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 32 din 15 octombrie 2004