BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

                    privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean,

                                al domnului Calotă Florică Ică, prin demisie

        Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

- cererea nr. 2982 din 11 mai 2005 a domnului Calotă Florică Ică, prin care demisionează din funcţia de consilier judeţean, urmare numirii în funcţia de director executiv la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie mandatul de consilier judeţean al domnului Calotă Florică Ică, ca urmare a numirii în funcţia publică de director executiv la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman.

Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  Secretar General al judeţului

 

                                                                                          Jr. Rodica Vrabie

Alexandria

Nr. 33 din 18 mai 2005