BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

                   privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de

                                consilier judeţean, al numitului  Ofiţeru Viiacel Viorel, prin deces

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

         - certificatul de deces seria DP nr. 120061 din 15 aprilie 2005 din care rezultă că în ziua de 14 aprilie a.c. a încetat din viaţă numitul Ofiţeru Viiacel Viorel;

         - prevederile art. 9 alin. (2) lit. „i” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art unic. Încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale, mandatul de consilier judeţean a numitului Ofiţeru Viiacel Viorel, prin deces.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                          Secretar General al judeţului

 

                                                                                                                  Jr. Rodica Vrabie

 

                                                                                    

Alexandria

Nr. 34 din 18 mai 2005