BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

privind : rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2004.

 

         Consiliul Judetean Teleorman intrunit in sedinta extraordinara conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

- raportul Presedintelui Consiliului Judetean ing.Liviu Nicolae Dragnea nr. 7182 din 29 octombrie 2004 privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al judetului pe anul 2004 ;

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean ;

- prevederile art.32 alin.(1) si art.45 alin.(4) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale aprobata prin Legea nr.108/2004 ;

-  prevederile art. 1 din H.G nr.1735/2004 si art. 1 din H.G. 1793 din 28 octombrie 2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritatilor administratiei publice locale, respectiv pentru finanţarea unor obiective de investiţii n derulare ale autorităţilor publice locale ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e din Legea nr.215/2001, modificata si completata;

         in temeiul dispozitiilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T AR A S T E :

 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2004, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                   Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                       jr. Rodica Vrabie     

Alexandria,

Nr. 34 din  11 noiembrie 2004