BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

privind : modificarea hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de

                personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola

 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

         - expunerea de motive nr.7183 din 29 octombrie 2004 a domnului Vlad Ovidiu Eugen, vicepresedintele Consiliului Judetean si raportul de specialitate nr.7089 din 28 octombrie 2004 al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea modificarii hotararii Consiliului Judetean nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din innvatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola;

         - avizul Comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

         - prevederile art.32 alin.(1) si (2) din Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004 si prevederile H.G. nr.1672/2004 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

          - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e ultima teza din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata,

         in temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T A R A S T E  :

 

 

         Art.1. Se aproba modificarea hotararii Consiliului judetean nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

           Art.2.     Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

          Art.3.    Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                  jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria,

Nr. 35  din 11 noiembrie 2004