BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

                

               

                privind: modificarea şi completarea “Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea

                              teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător”

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

- necesitatea modificării şi completării Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  cu  doamna Ene Mioara şi domnul Bocioroagă Titel, consilieri judeţeni;

           - prevederile art. 56 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 27 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se modifică componenţa comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi se completează cu  doamna Ene Mioara şi domnul Bocioroagă Titel.

          Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                                                                                                                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              Secretar General al judeţului

                                                                                                       Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria

Nr. 36 din 18 mai 2005