BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

privind : aprobarea ,, Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe  pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007

  

Consiliul Judetean Teleorman intrunit in sedinta extraordinara conform art.106, alin.2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata ,

Avand in vedere :

-      Expunerea de motive nr. 6668 din 12 octombrie 2004 a domnului Putineanu Ion, vicepresedinte al Consiliul Judetean Teleorman si Raportul de specialitate nr. 6095 din 8 octombrie 2004 intocmit de catre Directia Dezvoltare Locala, privind necesitatea aprobarii ,, Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe  pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007,

-      avizul Comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala ,

-      prevederile art. 37, alin.(4) din O.G. nr.44/1997 modificata si aprobata prin Legea nr.105/2000 ale art. 30, alin.(1), lit.,,a din Normele metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora  aprobate prin Ordinul 1842/2001 al Ministrului Lucrarilor Publice si Locuintei si modificata prin Ordinul nr. 215/2004 al Ministrului Transporturilor , Constructiilor si Turismului ,

-      prevederile art. 104, alin.(1) lit. ,,m, din Legea nr. 215/2001 modificata si completata,

in temeiul dispozitiilor  art. 109 din  Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata,

 

HOTARASTE :

 

Art.1 .Se aproba  ,, Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Teleorman pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007 prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. Se aproba ,, Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean intre doua judete limitrofe pentru perioada 1 ianuarie 2005 31 decembrie 2007 prevazut in anexa nr. 2 .

Art. 3. Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 4. Prevederile Hotararii Consiliului Judetean  Teleorman nr. 50 din 29 aprilie 2004 isi inceteaza activitatea .

Art. 5. Modificarile ulterioare ale programului de transport persoane prin servicii regulate se vor face numai cu aprobarea Consiliului Judetean Teleorman.

Art. 6. Autoritatea Rutiera Romana va lua masuri de editare a brosurii cuprinzand ,, Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe  pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007.

Art. 7. Compartimentul Cancelarie va transmite prezentul act administrativ autoritatilor si institutiilor interesate in termenul prevazut de lege .

 

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Contrasemneaza

Secretar general al judetului

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.37 din  11 noiembrie 2004