BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

HOTĂRÂRE

 

privind : actualizarea tarifelor, în condiţiile legii, pentru eliberarea de acorduri

                prealabile şi autorizaţii speciale în vederea amplasării şi execuţiei unor

                obiective în zona drumurilor judeţene, utilizarea şi  închirierea unor

                suprafeţe din zona acestora precum şi pentru depăşirea limitelor maxime

                admise de greutate şi/sau de gabarit de către autovehicule înmatriculate în

                ţară

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

-         - expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Vlad Eugen Ovidiu, nr. 6725 din 11.10. 2004 şi raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Locală nr. 6724 din 11.10.2004, privind necesitatea actualizării tarifelor, în condiţiile legii, pentru eliberarea de acorduri prealabile şi autorizaţii speciale în vederea amplasării şi execuţiei unor obiective în zona drumurilor judeţene, utilizarea şi închirierea unor suprafeţe din zona acestora, precum şi pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau de gabarit de către autovehiculele înmatriculate în ţară;

-        - avizul comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială şi al comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

-         -  prevederile art. 7, art. 40, alin. 5, art. 41 alin. (1), (4) şi (5), art. 46, art.  47 alin. (4 )şi art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001;

-         - prevederile art. 104, alin. (1), lit. ,,e”, teza a-III-a şi art. 110  raportat la art. 50 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

        Art. 1. Se aprobă actualizarea tarifelor pentru eliberarea de acorduri prealabile şi autorizaţii speciale în vederea amplasării şi execuţiei unor obiective în zona drumurilor judeţene, utilizarea şi închirierea unor suprafeţe din zona acestora, precum şi pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau de gabarit de către autovehiculele înmatriculate în ţară, prevăzute în anexele 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

        anexa 1 , anexa 2 , anexa 3

        Art. 2. Tarifele stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2005, iar sumele rezultate din încasarea acestora vor constitui surse financiare pentru administrarea drumurilor judeţene.

 

        Art. 3. Direcţia Dezvoltare Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        Art. 4. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

  

                                                                

 

CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

           Jr. Rodica Vrabie

 

 

        

 

 

 

Alexandria,

 

Nr. 38 din 11 noiembrie 2004