BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

                

               

privind: transferul serviciilor de zi, a personalului şi a surselor de finanţare aferente, de la

            Consiliul judeţean la Consiliile locale pe teritoriul cărora acestea funcţionează

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă extraordinară, conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

         - expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2922 din 10 mai 2005 şi raportul de specialitate nr. 2921 din 10 mai 2005 al Direcţiei economică, buget-finanţe privind necesitatea transferului serviciilor de zi de la Consiliul judeţean la Consiliile locale;

         - avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

         - prevederile art. 139 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

        - dispoziţiile  art. 104 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat.

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

        Art.1. Īncepānd cu data de 1 iunie 2005 se transferă de la Consiliul Judeţean Teleorman la Consiliile locale pe teritoriul cărora funcţionează următoarele servicii de zi destinate prevenirii situaţiilor ce pun īn pericol securitatea şi dezvoltarea copilului:

-         Centrul de zi Alexandria;

-         Centrul de zi Turnu Măgurele;

-         Centrul de zi Roşiorii de Vede;

-         Centrul de zi Zimnicea;

-         Centrul de zi Videle;

-         Centrul de zi Zīmbreasca.

         Art.2. Personalul care deserveşte centrele de zi se transferă de la Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Teleorman la Consiliile locale: Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea, Videle, Zīmbreasca.

         Art.3. Consiliile locale au obligaţia să păstreze destinaţia şi structura de personal a serviciilor preluate, precum şi de a asigura buna funcţionare a acestora, potrivit standardelor aprobate.

         Art.4. Se transferă sumele necesare funcţionării centrelor de zi preluate de Consiliile locale, aferente perioadei 1 iunie – 31 decembrie 2005.

         Art.5. Transferul centrelor de zi se realizează pe bază de protocol īncheiat īntre Consiliul judeţean şi Consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială sunt organizate, īn termen de 10 zile de la adoptarea hotărārii.

         Art.6. Imobilele īn care funcţionează centrele de zi aflate īn domeniul public al judeţului şi īn administrarea Consiliului judeţean, trec īn administrarea Consiliile locale.

         Art.7. Preşedintele Consiliului judeţean, prin Direcţia economică şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului va lua măsuri pentru aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

         Art.8. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                   Secretar General al judeţului

 

                                                                                            Jr. Rodica Vrabie

                           

                                                                 

Alexandria

Nr. 39 din 18 mai 2005