BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

HOTĂRÂRE

 

 

 

privind: schimbarea denumirii Ansamblului de cântece şi dansuri “Burnasul” în Ansamblul de cântece şi dansuri “Liviu Vasilică”

 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2)  din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

-         expunerea de motive nr. 7157 din 29 octombrie 2004 a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică locală nr. 7122 din 27 octombrie 2004;

-         avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri;

-         prevederile art. 2 litera “c” şi ale art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003;

-         prevederile art. 104 alin. (1) litera “q” şi alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

         Art.1. Începând cu data prezentei, Ansamblului de cântece şi dansuri “Burnasul” i se schimbă denumirea în Ansamblul de cântece şi dansuri “Liviu Vasilică”.

         Art.2. Festivalului concurs naţional de muzică populară i se schimbă denumirea din “Pe deal la Teleormănel” în “Liviu Vasilică”.

         Art.3. Direcţia economică, buget-finanţe şi Centrul judeţean de conservare şi promovare a culturii tradiţionale Teleorman vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

         Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEA

 

                                                                                    Secretar general al judeţului

                                                                                               Jr. Rodica Vrabie

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 39 din 11 noiembrie 2004