BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: constituirea Comitetului Tehnic Judeţean Teleorman pentru realizarea şi monitorizarea procesului de descentralizare administrativă şi financiară.

 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

         - expunerea de motive nr. 414 din 20 ianuarie 2005 a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman Liviu Nicolae Dragnea şi raportul de specialitate nr. 346 din 17 ianuarie 2005 al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea constituirii Comitetului Tehnic Judeţean Teleorman;

         - avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

         - adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 4846 din 14 ianuarie 2005;

         - prevederile art. 20 din Legea – cadru nr. 339/2004 privind descentralizarea şi ale art. 13 din HGR  nr. 2201/2004 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului tehnic interministerial şi al grupurilor de lucru organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii – cadru privind descentralizarea nr. 339/2004;

-         prevederile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se constituie Comitetul Tehnic Judeţean Teleorman pentru realizarea şi monitorizarea procesului de descentralizare administrativă şi financiară  în următoarea componenţă:

-         domnul Liviu Nicolae Dragnea – preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman;

-         doamna Rodica Vrabie – secretar general al judeţului;

-         doamna Aida Catană – director, Serviciul de cooperare internă şi internaţională.

 

 

         Art.2.Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                  

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  Secretar general al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

                                                                 

Alexandria

Nr. 4 din 27 ianuarie 2004