BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

HOTĂRÂRE

 

 

privind: numirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” Teleorman

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

           Având în vedere:

-         expunerea de motive a domnului vicepreşedinte Putineanu Ion nr. 7158 din 29 octombrie 2004 şi raportul de specialitate nr. 7123 din 27 octombrie 2004 al Direcţiei Administraţie Publică Locală;

-         avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” Teleorman aprobat prin hotărârea Consiliului judeţean nr. 52 din 13 iunie 2003;

-         prevederile art. 46 alin. (1) şi (4) şi ale art. 104 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1. Începând cu data prezentei, doamna Anghel Cornelia Marilena se numeşte în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” Teleorman.

 

         Art.2. Prevederile hotărârii Consiliului judeţean nr. 27 din 30 aprilie 2001 îşi încetează aplicabilitatea.

 

        Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                               CONTRASEMNEA

 

                                                                           Secretar general al judeţului

                                                                                     Jr. Rodica Vrabie

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 40 din 11 noiembrie 2004