BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

HOTĂRĀRE

 

privind: numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Teleorman īn Consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean Teleorman

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă extraordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

           Avānd īn vedere:

-         expunerea de motive a domnului vicepreşedinte Putineanu Ion nr. 7159 din 29 octombrie 2004 şi raportul de specialitate nr. 7124 din 27 octombrie 2004 al Direcţiei Administraţie Publică Locală;

-         avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         prevederile art. 46 alin. (1) şi (4) şi ale art. 104 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată.

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1. Īncepānd cu data prezentei se numesc īn Consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean  Teleorman:

1.     Domnul  Popa Alexandru

2.     Doamna Alesu Floarea

        Art.2. Prevederile hotărārii Consiliului judeţean nr. 102 din 29 noiembrie 2001 īşi īncetează aplicabilitatea.

        Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                     CONTRASEMNEA

 

                                                                                 Secretar general al judeţului

                                                                                          Jr. Rodica Vrabie

 

                  

Alexandria

Nr. 42 din 11 noiembrie 2004