BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

          

HOTĂRÂRE

 

privind: numirea a câte unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Spitalului de pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, al Spitalului de psihiatrie Poroschia şi al Centrului de sănătate Furculeşti

 

          Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţa extraordinară conform art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere

-         expunerea de motive nr. 7160 din 29 octombrie 2004 a Preşedintelui Consiliului judeţean şi raportul de specialitate nr. 7125 din 27 octombrie a.c. al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea numirii reprezentanţilor Consiliului judeţean în Consiliile de administraţie ale Spitalelor publice şi centrelor de sănătate din judeţul Teleorman;

-         avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         prevederile art. 25 alin (2) lit. “b” din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003;

-         prevederile art. 46 alin (4) şi art. 104 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se numeşte câte un reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Spitalului de pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, al Spitalului de psihiatrie Poroschia şi al Centrului de sănătate Furculeşti, după cum urmează:

- Spitalul de pneumoftiziologie Roşiorii de Vede

         Domnul Florescu Adrian

- Spitalul de psihiatrie Poroschia

         Domnul Popescu Dumitru Dan

- Centrul de sănătate Furculeşti

         Domnul Iancovici Gheorghe Romeo

 

        Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 8 martie 2004 se modifică în mod corespunzător.

        Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

 

                                                                             Secretar general al judeţului

                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

         

 

Alexandria

Nr 43 din 11 noiembrie 2004