BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

                

                privind: numirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul

                            de administraţie al Spitalului de psihiatrie Poroschia

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară, conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

         - expunerea de motive nr. 2839 din 5 mai 2005 a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 2838 din 5 mai 2005 al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea numirii unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Spitalului de psihiatrie Poroschia;

         - avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art. 25 alin. (2) lit. „b” din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003;

- prevederile art. 46 alin (4) şi art. 104 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Se numeşte dl. Badea Marius Rivera reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Spitalului de psihiatrie Poroschia.

 

          Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 8 martie 2004 se modifică în mod corespunzător.

  

         Art.3. Preşedintele Consiliului judeţean Teleorman prin Direcţia administraţie publică locală, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                  

                                                                                    

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                        Secretar General al judeţului

 

                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

                                                                 

Alexandria

Nr. 45 din 18 mai 2005